การข่มแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete Dominant)

Incomplete dominant คือ การแสดงออกของ gene ที่เป็น gene เด่นไม่สามารถข่ม gene ด้อยได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้มีการแสดงออกของ gene ทั้งสองแบบเป็นผสมกันหรือเป็นแบบกลาง ๆ ระหว่างสองลักษณะ เช่น สีดอกลิ้นมังกร

ดอกลิ้นมังกร

ดอกลิ้นมังกร

ที่มา www.infoflora.com/imagenes_productos/3375.JPG

การหาอัตราส่วนของฟีโนไทป์และจีโนไทป์

การผสมระหว่างดอกลิ้นมังกรสีแดงกับสีขาว

การผสมระหว่างดอกลิ้นมังกรสีแดงกับสีขาว

ที่มา www.mwit.ac.th/~bio/script/Genetics%20(Mendel)%20(3).ppt

**จะได้ว่า Genotype = Phenotype**

อ้างอิง