การโคลนยีน (Cloning Gene)

ความหมาย

การโคลนนิ่ง คือ การสร้างสัตว์ตัวใหม่ขึ้นมาโดยไม่ใช้อสุจิของเพศผู้ แต่ใช้นิวเคลียสจากเซลล์เต็มวัยไปใส่แทนที่เซลล์ไขเซไข่่ ทำให้ได้สัตว์ตัวใหม่ที่มีรูปร่างหน้าตา เหมือนกับสัตว์ตัวที่เป็นเจ้าของเซลล์เดิมเกือบทุกประการ ถ้าเจ้าของเซลล์เป็นเพศเมียก็จะได้สัตว์ให้เป็นเพศเมีย ถ้าเจ้าของสัตว์เป็นเพศผู้จะได้สัตว์ใหม่เป็นเพศผู้เหมือนกับเจ้าของเซลล์เดิมทุกประการ เหมือนแกะออกมาจากเบ้าพิมพ์เดียวกัน

การโคลนนิ่ง

การโคลนนิ่ง

ที่มา www.pm.ac.th/ebook/ppt/cloning-ppt.ppt

Cloning : หมายถึง กระบวนการสร้างสิ่งที่มีลักษณะทางพันธุกรรม เหมือนกันกับสิ่งที่มีอยู่ก่อน มนุษย์รู้จักโคลนนิ่งมาแต่สมัยโบราณแล้ว แต่เป็นการรู้จักโคลนนิ่ง ที่เกิดกับพืช นั่นคือ การขยายพันธุ์พืชโดย ไม่อาศัยเพศ เช่น การแตกหน่อ

เมื่อพูดถึงโคลนนิ่ง สาธารณชนมักคิดไปไกลถึงการโคลนนิ่งมนุษย์โดยปะติดปะต่อเรื่องราวจากความสำเร็จของการโคลนนิ่งแกะดอลลี่ ซึ่งถือกำเนิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ.1996 แต่ที่สาธารณชนให้ความสนใจน้อยกว่าคือ แกะ ดอลลี่นั้นเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บหลายชนิด ได้แก่ ข้ออักเสบอย่างรุนแรงและโรคปอดเสื่อมสภาพ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจยุติชีวิตมันด้วยความเมตตาดังที่เรียกว่า การุณยฆาต (Euthanasia)

การโคลนนิ่ง

การโคลนนิ่ง

ที่มา www.sciencecases.org/dog_cloning/cloning.gif

ตัวอย่างการโคลนนิ่งแกะดอลลี่

ความจริงในปัจจุบันคือ การโคลนนิ่งสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ยังไม่สามารถทำโดยปลอดภัยได้ เพราะ กรรมวิธีนี้ก่อให้เกิดความผิดปกติของเซลร่างกายบางส่วนในเวลาต่อมาเสมอ ร้อยละ 95-97 ของตัวอ่อนที่เกิดจากการโคลนนิ่งจะตายก่อนคลอด เกือบทั้งหมดตายตอนที่คลอด ร้อยละ 30 มีขาและอวัยวะผิดปกติ เพราะเหตุผลดังนี้องค์การสหประชาชาติจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธุ์ ค.ศ.2005 ห้ามทำการทดลองโคลนนิ่งมนุษย์เพื่อการสืบพันธุ์ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Reproductive Cloning

ทัศนคติต่อการโคลนนิ่ง

อ้างอิง