พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering)

Genetic Engineering

Genetic Engineering

ที่มา www.admin.technion.ac.il/pard/archives/Researchers/GeneticEngineeringBiology.jpg

พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) หมายถึง หมายถึง กระบวนการทางชีววิทยาที่เกี่ยข้องกับการตัดต่อยีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเข้ากับยีนของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง เพื่อให้ได้ยีนที่มีสมบัติตามที่ต้องการ และขยายยีนให้มีปริมาณมากพอที่จะนำไปทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น และได้ปริมาณการผลิตสูงขึ้น ตามต้องการ สิ่งมีชีวิตที่ได้จากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมเรียกว่า สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือ GMOs(genetically modified organisms)

ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ

 1. ด้านเกษตร
  การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพืชโดย
  ใช้เ้เทคนิคต่า่างๆ

  1. การคัดเลือกพันธุ์ผสม
  2. การโคลนนิ่ง
  3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  4. การใช้พันธุวิศวกรรม
  5. การฝากถ่ายตัวอ่อน

  การถ่ายฝากตัวอ่อน (Embryo transfer)

  การถ่ายฝากตัวอ่อน

  การถ่ายฝากตัวอ่อน

  ที่มา www.ds.ru.ac.th/download/sat52/scim4/24-06-52-2.pdf

  การย้ายฝากตัวอ่อน

  การย้ายฝากตัวอ่อน

  ที่มา www.ds.ru.ac.th/download/sat52/scim4/24-06-52-2.pdf

  ประโยชน์การถ่ายฝากตัวอ่อน (Embryo Transfer)
  • ขยายพันธุ์ได้จำนวนมาก
  • ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว
  • ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขยายพันธุ์
  • ช่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ต่างๆที่ใกล้สูญพันธุ์

  ฯลฯ

 2. ด้านอุตสาหกรรม

  1. ผลผลิตจากด้านเกษตรกรรม
  2. การใช้จุลินท รีย์ และการปรับปรุงสายพันธุ์จุลินท รียรีย์์
 3. ด้านอาหาร
  เป็นผลพลอยได้จากด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
 4. ด้านการแพทย์

  1. การผลิตฮอร์โมน การผลิตวัคซีน วิตามินและยาปฏิชีวนะที่มีคุณภาพดี
   ปลอดภัยและมีปริมาณที่มากพอสำหรับผู้ป่วย
  2. การตรวจสอบสภาวะพันธุกรรมของโรคต่างๆ จากการผลิตชิ้นส่วนของ
   ยีีน
  3. การแก้ไขภาวะผิดปกติและการรักษาโรคต่างๆ ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
   จากการทำาแผนที่ยีน การรักษาด้วยยีนหรือยีนบกาบำบัด

อ้างอิง