การทดสอบพันธุกรรม (Test Cross)

Test Cross คือ การนำสิ่งมีชีวิตที่สงสัยว่าเป็นลักษณะเด่นหรือไม่ไปผสมกับลักษณะด้อยของสิ่งมีชีวิตนั้น (tester) แล้วสังเกตุอัตราส่วนของลูกที่ได้ มีขั้นตอนดังนี้

  1. นำตัวที่มีลักษณะเด่นไปผสมกับตัวที่มีลักษณะด้อย
  2. รอดูอัตราส่วนในรุ่นลูก โดยพิจารณาดังนี้
    พันธุ์แท้

    พันธุ์แท้

    พันธุ์ทาง

    พันธุ์ทาง

ที่มา : www.mwit.ac.th/~bio/script/Genetics%20(Mendel)%20(3).ppt

อ้างอิง