แบบทดสอบ “ยีนและโครโมโซม “

 1. สารพันธุกรรม(DNA) ย่อมาจากอะไร ?
  1. Deoxynucleic
  2. Deoxyribonucleic
  3. Deoxyribonucleic acid
  4. Deoxynucleic acid
 2. อาการดาวน์เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ผิดพลาดทางโครโมโซมคู่ใด ?
  1. คู่ที่ 21
  2. คู่ที่ 22
  3. คู่ที่ 23
  4. คู่ที่ 24
 3. โรคทางพันธุกรรมใดต่อไปนี้เป็นโรคที่เกิดจากความผิดพลาดของโครโมโซมเพศ ?
  1. อาการดาวน์
  2. อาการคริดูซ่าต์
  3. ก และ ข ถูก
  4. อาการเทอร์เนอร์
 4. โครโมโซมมนุษย์มีกี่คู่   ?
  1. 13 คู่
  2. 23 คู่
  3. 33 คู่
  4. 43 คู่
 5. มนุษย์มียีนโดยประมาณเท่าใด ?
  1. 30,000 ยีน
  2. 300,000 ยีน
  3. 20,000 ยีน
  4. 200,000 ยีน
 6. หลักฐานที่สนับสนุนว่า DNA เป็นสารพันธุกรรม ( Genetic engineering ) ได้จากการศึกษา ?
  1. ความถี่ของการเกิดยีนมิวเตชั่น  
  2. การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในแบคทีเรีย  
  3. การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมภายในเซลล์ของเชื้อรานิวรอสโปรา
  4. การทำงานของยีนโดยการศึกษาของบีเลและเทตัม
 7. โมเลกุลของกรดนิวคลีอิคชนิดต่างๆ มีขนาดแตกต่างกันดังนี้?
  1. DNA > t RNA > m RNA
  2. DNA > m RNA > t RNA
  3. m RNA > DNA > t RNA
  4. DNA > m RNA = t RNA
 8. ข้อใดต่อไปนี้เกียวกับการเกิดโรค Monogolism หรือ Down’s syndrome มากที่สุด ?
  1. autosome คู่ที่ 21 มี 1 แท่ง
  2. autosome คู่ที่ 21 มี 2 แท่ง
  3. autosome คู่ที่ 21 มี 4 แท่ง
  4. autosome คู่ที่ 21 มี 3 แท่ง
 9. โครโมโซมคู่ใดของเซลล์ร่างกายมนุษย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ?
  1. คู่ที่ 1
  2. คู่ที่ 2
  3. คู่ที่ 11
  4. คู่ที่ 22
 10. สมมติว่า DNA มีช่วงเบส T A G T A C ซึ่งจะเป็นแบบในการสังเคราะห์ m RNA ลำดับเบสของ m RNA ดังกล่าวคือ ?
  1. U A G U A C
  2. A U C A T G
  3. A U C A U G
  4. G C T G C A