คณะผู้จัดทำ

นายปวิณ ภิรมย์

นายปวิณ ภิรมย์

นายปวิณ ภิรมย์

ชื่อเล่น กัน อายุ 16 ปี

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

E-mail : hell_boy_gun3@hotmail.com

ประวัติและผลงานดีเด่นของผู้พัฒนา

 1. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่น ที่ 2 ค่าย 1-6 ปีการศึกษา 2549-2551
 2. ผ่านการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า หน้ากอ ปีการศึกษา 2550
 3. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษา มอ.วิชาการ ปีการศึกษา 2550
 4. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา มอ.วิชาการ ปีการศึกษา 2551
 5. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ SCIENCE CITY CAMP ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 6. ได้รับรางวัล ชมเชย จากการแข่งขัน โปรแกรม Dreamweaver COMPUTER CONTEST 2 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ปีการศึกษา 2550
 7. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จากการแข่งขัน โปรแกรม Dreamweaver COMPUTER CONTEST 3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ปีการศึกษา 2550
 8. ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2550
 9. ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2551
 10. ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2551
 11. ได้รับทุนสนับสนุน โครงการ NSC 2010 รอบแรก ในหัวข้อพิเศษ รวมพลังเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Web Contest)
 12. นักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 2 ปีการศึกษา 2552 (คอมพิวเตอร์)

นายชินนพร ซุ่นอื้อ

นายชินนพร ซุ่นอื้อ

นายชินนพร ซุ่นอื้อ

ชื่อเล่น ชิน อายุ 17 ปี

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

E-mail : chincub@hotmail.com

ประวัติและผลงานดีเด่นของผู้พัฒนา

 1. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา มอ.วิชาการ ปีการศึกษา 2551
 2. ได้รับรางวัล ชมเชย จากการแข่งขัน โปรแกรม Dreamweaver COMPUTER CONTEST 2 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ปีการศึกษา 2550
 3. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จากการแข่งขัน โปรแกรม Dreamweaver COMPUTER CONTEST 3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ปีการศึกษา 2550
 4. ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2550
 5. ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2551
 6. ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ”
 7. ได้รับทุนสนับสนุน โครงการ YSC 2010 รอบแรก

นายพลกฤต ขำวิชา

นายพลกฤต ขำวิชา

นายพลกฤต ขำวิชา

ชื่อเล่น สตางค์ อายุ 16 ปี

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

E-mail : ak_pains@hotmail.com

ประวัติและผลงานดีเด่นของผู้พัฒนา

 1. นักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 2 ปีการศึกษา 2552 (เคมี)
 2. ได้รับทุนสนับสนุน โครงการ NSC 2010 รอบแรก
 3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 แข่งขันออกแบบเว็บไซต์ งาน 15 ปีแคแสดบาน วิชาการปริทรรศน์ 2552

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ

ครู ชีววิทยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ