ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. อธิบายได้ว่าในนิวเคลียสมีโครโมโซม บนโครโมโซมมีหน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการต่าง ๆ ของเซลล์
 2. อธิบายลักษณะของโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต ยีนที่อยู่บนโครโมโซมและจำนวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตได้
 3. เขียนแผนภาพแสดงกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อ แม่ไปสู่ลูกหลาน
 4. ยกตัวอย่างการนำความรู้ด้านพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้
 5. ระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติของโครโมโซมได้
 6. ยกตัวอย่างกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายและโครโมโซมเพศได้
 7. อธิบายและยกตัวอย่างลักษณะผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยยีนด้อยและยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกายได้
 8. อธิบายและยกตัวอย่างลักษณะผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศได้
 9. เขียนแผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะผิดปกติและทำนายโอกาสที่รุ่นลูกจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะผิดปกติโดยยีนด้อยและยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกายได้
 10. เขียนแผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะผิดปกติและทำนายโอกาสที่รุ่นลูกจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศได้
 11. อธิบายถึงความสำคัญของโรคพันธุกรรมพร้อมทั้งบอกแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาโรคพันธุกรรมได้
 12. อธิบายถึงส่วนประกอบของนิวคลีโอไทด์และจำแนกชนิดของนิวคลีโอไทด์ได้
 13. เขียนภาพแสดงการเกิดสายพอลินิวคลีโอไทด์ และโมเลกุลของ DNA ได้
 14. อธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชและสัตว์
 15. ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ และผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร และการแพทย์ได้
 16. อธิบายความหมายและยกตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพได้
 17. อธิบายความหมายของพันธุวิศวกรรมได้
 18. อธิบายความหมาย และบอกประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการเปลี่ยนถ่ายหน่วยพันธุกรรม (GMO) ได้
 19. อธิบายความหมาย ยกตัวอย่างการโคลนได้
 20. อธิบายเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแพทย์ การอุตสาหกรรม และการนำความรู้เหลานั้นมาใช้