หน้าแรก

พันธุศาสตร์ (Genetics) ศาสตร์แห่งชีวิต

พันธุศาสตร์ (Genetics) ศาสตร์แห่งชีวิต


เว็บไชต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 เรื่องใหญ่ คือ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ยีนและโครโมโซม และพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA ซึ่งแต่ละเรื่องจะมีเนื้อหาที่กระชับเข้าใจง่าย มีภาพประกอบที่สวยงาม มีภาพแอนิเมชันที่แสดงให้เห็นกระบวนการต่างๆ อย่างชัดเจน และยังมีแบบทดสอบเพื่อใช้ในการประเมินความรู้ของตัวเอง

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์ พันธุศาสตร์ (Genetics) ศาสตร์แห่งชีวิต จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ

ทางผู้จัดทำขอขอบคุณเจ้าของแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ได้นำมาประกอบในการจัดทำเว็บไซด์นี้

หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ