แหล่งอ้างอิง

 
 

ถนัด ศรีบุญเรือง กนิษฐา อุ่นอนันต์ และ ปิ่นศักดิ์ ชุมเกษียณ. (2548). สื่อการเรียนรู้ 
          สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 ช่วงชั้นที่ 3
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
ประดับ นาคแก้ว วัชวัลย์ ครุฑไชยันต์ และดาวัลย์ เสริมบุญสุข. (2548). หนังสือเรียน
          สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3. กรุงเทพฯ : แม็ค.
กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ. (2546). การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ .กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
          วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2550). เอกภพ. วันที่สืบค้น 24 ตุลาคม 2550, จาก http://th.wikipedia.org/wiki.

http://student.nkw.ac.th/student...uk2.html
http://www.fkk.ac.th/library/web...ame6.htm
http://pirun.ku.ac.th/~b5044051/...nus.html
http://www.sema.go.th/files/Cont.../21.html
http://202.28.94.55/web/322103/2...4-1.html
www.marinerthai.com/sara/view.php?No=1184
http://www.atom.rmutphysics.com/...x117.htm
http://www.bloggang.com/viewdiar...blog%3D4

ขึ้นบน