บรรณานุกรม

จารึก  สุวรรณรัตน์. 2546.   วิทยาศาสตร์พื้นฐานช่วงชั้นที่ 4   เรื่อง แรงและ การเคลื่อนที่  และพลังงาน.  
              กรุงเทพมหานคร : บริษัทสำนักพิมพ์เดอะบุคส์ จำกัด, 

ประมวล  ศิริผันแก้ว. 2546.  ฟิสิกส์  หลักสูตรแห่งชาติระดับมัธยมศึกษา(GCSE)ของประเทศอังกฤษ.      
              พิมพ์ครั้งที่ 4  กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, 

ช่วง- เพลินจิต ทมทิตชงค์ และคณะ คู่มือเตรียมสอบฟิสิกส์1(ม.4) สาระการเรียนรู้พื้นฐานและ
             
เพิ่มเติมกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บริบัทไฮเอ็ดพับลิชชิ่งจำกัด.
              นนทบุรี : โรงพิมพ์เทพเนรมิตรการพิมพ์,

พิสิฏฐ์ - นุศรา วัฒนผดุงศักดิ์. 2542. หนังสือ รวมข้อสอบ Entrance เข้ามหาวิทยาลัยวิชาฟิสิกส์. สถาบัน
              NEO PHYSIC CENTER

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,2536.   หนังสือเรียน วิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว 025 
              หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524     (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533).
              กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2536 .   หนังสือเรียน วิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 021
              หลักสูตร  มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) . พิมพ์ครั้งที่ 1.,
              กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว,

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546 ...หนังสือเรียนฟิสิกส์เล่ม 1 ..........
              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
์...กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมฟิสิกส์เล่ม 1
              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร.์ กระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์ครั้งที่ 1

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2536.  หนังสือเรียน วิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ว 421
              หลักสูตร  มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) .
              พิมพ์ครั้งที่ 1. โรงพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  2546.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
              และเพิ่มเติม  ฟิสิกส์  เล่ม 1.  กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์.