ข้อที่ 1)
พันธะเคมีหมายถึงอะไร ?

                             พลังงานที่ทำให้อะตอมสลายตัว
                             การอยู่รวมกันของอะตอม
                             แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม
                             การอยู่รวมกันของโมเลกุล                    ข้อที่ 2)
ข้อใดจัดว่าเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล?

                             พันธะไอออนิก
                             พันธะไฮโดรเจน
                             พันธะโลหะ
                             พันธะโควาเลนต์                    ข้อที่ 3)
เหตุใดสารโควาเลนท์จึงมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ำ?

                             สารโควาเลนท์มักสลายตัวได้ง่าย
                             สารโควาเลนท์มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อย
                             สารโควาเลนท์มักมีโมเลกุลขนาดเล็ก
                             สารโควาเลนท์ไม่มีประจุไฟฟ้า                    ข้อที่ 4)
จงพิจารณาข้อความใดถูกต้อง ?

                             ในการเกิดสารประกอบอะตอมของธาตุทุกอะตอมจะรวมกัน เพื่อปรับให้มีเวเลนต์อิเล็กตรอนครบ 8
                             ลักษณะสำคัญของพันธะโควาเลนต์ คือ เกิดแรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสของอะตอมคู่สร้างพันธะ
                             เมื่ออะตอมรวมกันเป็นโมเลกุลจะมีการคายพลังงาน จึงทำให้ระบบมีพลังงานสูงขึ้น
                             อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะโควาเลนต์ ได้มาจากอะตอมคู่ที่สร้างพันธะต่อกัน หรืออาจมาจากอะตอมใดอะตอมหนึ่งก็ได้                    ข้อที่ 5)
การที่อะตอมพยายามปรับตัวเองให้อยู่ในสภาพเสถียรโดยทำให้อิเล็กตรอน
                      วงนอกสุดเท่ากับ 8 เราเรียกกฎนี้ว่าอะไร?

                             กฎออกเตต
                             กฎออกซิเดชั่น
                             กฎไอออนิก
                             กฎโควาเลนต์                    ข้อที่ 6)
พันธะเดี่ยว หมายถึงอะไร?

                             อะตอมของธาตุใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 คู่อะตอม
                             โมเลกุลของธาตุใช้ร่วมกันอยู่ 1 โมเลกุล
                             อะตอมของธาตุรวมกันอยู่โดยใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 คู่
                             อะตอมของธาตุใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 คู่                    ข้อที่ 7)
ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับพันธะเคมี?

                             ใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน
                             ให้อิเล็กตรอนกับอะตอมอื่น
                             แย่งอิเล็กตรอนกับอะตอมอื่น
                             รับอิเล็กตรอนจากอะตอมอื่น                    ข้อที่ 8)
จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง?

                             พันธะโควาเลนต์เป็นพันธะที่เกิดจากธาตุที่มีค่าพลังงานไอออไนเซชันต่ำ
                             จำนวนพันธะโควาเลนต์ในสารประกอบโควาเลนต์หาได้จากจำนวนอะตอมทั้งหมดโมเลกุลนั้น
                             พันธะโควาเลนต์เป็นพันธะที่เกิดจากอะตอมใช้เวเลนต์อิเล็กตรอนร่วมกันเป็นคู่ๆ
                             พันธะคู่ที่เกิดจากอะตอมคู่ต่างๆกัน จะต้องมีความแข็งแรงของพันธะเท่ากัน                    ข้อที่ 9)
คู่ใดต่อไปนี้เมื่อทำปฏิกิริยากันแล้วได้สารประกอบโควาเลนต์ ?

                             คาร์บอนกับกำมะถัน & & & & & & 
                             โซเดียมกับออกซิเจน
                             แมกนีเซียมกับคลอรีน
                             โพแทสเซียมกับฟลูออรีน                    ข้อที่ 10)
สารในข้อใดที่มีสูตรแบบจุดไม่เป็นไปตามกฎออกเตต ?

                             SO3
                             CO2-3

                             NO2
                             ClO2