Lesson ขอต้อนรับสู่ บทเรียนเคมีแสนง่าย

เรื่อง พันธะไอออนิก

 

Ionic

 

พันธะไอออนิก ( Ionic bond ) หมายถึง พันธะระหว่างอะตอม
ที่อยู่ในสภาพอิออนที่มีประจุตรงกันข้ามกัน ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนย้าย
อิเล็กตรอน 11 ตัว หรือมากกว่า จากอิเล็กตรอนวงนอกสุดของอะตอมหนึ่ง
ไปยังอีกอะตอมหนึ่ง เพื่อให้จำนวนอิเล็กตรอนวงนอกสุด ครบออกเตต ซึ่งเกิดขึ้น
ระหว่างอะตอมของโลหะกับอโลหะ โดยที่โลหะเป็นฝ่ายจ่ายอิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานชั้นนอกสุดให้กับอโลหะ

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อเข้าประกวดในโครงการ

"โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 "

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ของเซ็บไซต"์ thaigoodview "

****************************************