พันธะ จำนวน 10 ข้อ
อ.จินตนา เอี่ยมเพชร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สารประกอบไอออนิก สามารถเขียนสูตรโมเลกุลได้หรือไม่
   ได้ เพราะ บอกขอบเขตของโมเลกุลได้
   ได้ เพราะ เป็นข้อบังคับในการเขียนชื่อ
   ไม่ได้ เพราะ ไม่สามารถบอกชอบเขตของโมเลกุลได้
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
สารประกอบที่เกิดจากพันธะไอออนิก เรียกว่าอะไร
   สารประกอบไอออน
   สารประกอบไอออนิก
   สารประกอบโคเวเลนซ์
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
สารประกอบไอออนิก เป็นสารประกอบธาตุคู่หรือเดี่ยว
   คู่
   เดี่ยว
   เป็นทั้งคู่และเดี่ยว
   ไม่เป็นทั้งคู่และเดี่ยว

ข้อที่ 4)
ไอออนคืออะไร
   อนุภาคที่ไม่มีประจุไฟฟ้า
   อนุภาคต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประจุไฟฟ้า
   อนุภาคเล็กๆที่ไม่เกิดประจุไฟฟ้า
   อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า จำแนกออกเป็น ไอออนบวก กับ ไอออนลบ

ข้อที่ 5)
ไอออนบวกเกิดจากอะไร
   อะตอมของโลหะที่สูญเสียอิเล็กตรอน ทำให้มีจำนวน P > e
   อะตอมของอโลหะที่ได้รับอิเล็กตรอน ทำให้มีจำนวน P < e
   อะตอมของโลหะที่ได้รับอิเล็กตรอน ทำให้มีจำนวน P < e
   อะตอมของอโลหะที่สูญเสียอิเล็กตรอน ทำให้มีจำนวน P > e

ข้อที่ 6)
พลังงานสมรรคภาพอิเล็กตรอน (Electron affinity)
   พลังงานที่ดูดเข้าไปเมื่ออะตอม ในภาวะก๊าซ รับ e- เข้าไปกลายเป็นไอออนบวก
   พลังงานที่คายออกมาเมื่ออะตอม ในภาวะก๊าซ รับ e- เข้าไปกลายเป็นไอออนบวก
   พลังงานที่คายออกมาเมื่ออะตอม ในภาวะก๊าซ รับ e- เข้าไปกลายเป็นไอออนลบ
   พลังงานที่ดูดเข้าไปเมื่ออะตอม ในภาวะก๊าซ รับ e- เข้าไปกลายเป็นไอออนลบ

ข้อที่ 7)
พลังงานโครงผลึก หมายถึงอะไร
   พลังงานที่คายออกมา เมื่อไอออนบวกและไอออนลบ รวมตัวเป็นสารประกอบไอออนิก
   พลังงานที่ดูดเข้าไป เพื่อสลายสารประกอบไอออนิกเป็นไอออนในภาวะก๊าซ
   พลังงานที่ดูดเข้าไป เมื่อไอออนบวกและไอออนลบ รวมตัวเป็นสารประกอบไอออนิก
   ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

ข้อที่ 8)
สมบัติของสารประกอบไอออนิก ข้อใดถูกต้อง
   ไม่ละลายน้ำ
   เขียนสูตรโมเลกุลไม่ได้ ยกเว้น น้ำที่เขียนได้
   เป็นของเหลว มีความหนาแน่นต่ำ
   นำไฟฟ้า โดยไม่ต้องหลอมเหลว

ข้อที่ 9)
การละลายไอออนิก มีอะไรบ้าง
   สารประกอบไอออนิกที่ละลายน้ำ กับ สารประกอบไอออนิกที่ไม่ละลายน้ำ
   สารประกอบไอออนที่ละลายน้ำ กับ สารประกอบไอออนที่ไม่ละลายน้ำ
   สารประกอบไอออนิกที่ไม่ละลายน้ำ กับ สารประกอบไอออนิกที่ไม่ละลายน้ำ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10)
สรุปการละลายน้ำของสารประกอบไอออนิก
   สารประกอบไอออนิก จะไม่แตกตัว
   เมื่อใส่ลงในน้ำจะกระจายตัวอยู่ในรูปโมเลกุล
   สารประกอบไอออนิก จะแตกตัวออกให้ไอออนลบ โดยใช้พลังงานปริมาณหนึ่ง มีค่าเท่ากับ พลังงานโครงผลึก
   ถูกทุกข้อ