บทนำ      เนื้อหา     แบบฝึกหัด     ห้องภาพ     ภาคผนวก     อ้างอิง     ผู้จัดทำ

              

ปัจจุบััันประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคสมัยรัตนโกสินทร์ หากแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่ารูปแบบของรัตนโกสินทร์นั้น

มีต้นแบบมาจากสมัยอยุธยาทั้งทางด้านสังคม การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจผ่านการพัฒนา

จนกลายเป็นประเทศไทยอย่างในปัจจุบันมีคำกล่าวที่ว่า " เราสามารถเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากอดีต

แล้วนำมาเป็นบทเรียนในปัจจุบัน ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นเพื่อทำให้อนาคตพบเจอสิ่งที่ดีกว่า"

แต่อีกแง่มุมหนึ่งเราสามารถเรียนรู้อดีต ประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อให้เราได้รู้เรื่องราวในสมัยก่อนว่า

บรรพบุรุษของ ไทยเราใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร เรียนรู้และซึมซับความเป็นไทย

ให้เกิดความรักในแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน การรักษาไว้ซึ่งเอกราชที่ทำให้ประเทศไทยยังคง

เป็นไทยอย่างในทุกวันนี้ สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ช่วงชั้นที่ ๔ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาหาความรู้้จากเรื่องกรุงศรี กรุงศิลป์ ได้

ซึ่ง สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ นี้มีเนื้อหา เกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยา ราชอาณาจักรอยุธยาเติบโตและยิ่งใหญ่

เพราะมีชัยภูมิที่ได้เปรียบ ทั้งทางเศรษฐศาสตร์ ด้วยจุดที่ตั้งของพระนครเป็นจุดรวม

ของแม่น้ำถึง ๓ สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี ทำให้กรุงศรีอยุธยา

สามารถควบคุมการค้าทางบก ทางแม่น้ำ จากทางตอนเหนือได้ทั้งหมด แม้แต่กรุงศรีอยุธยาเอง

ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินเหมาะกับการเพาะปลูก ด้านการค้าทางทะเลกรุงศรีอยุธยา

ถือเป็นจุดนัดพบกึ่งกลางระหว่างซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออก ทำให้เรือสินค้า

จากนานาชาติ ใช้กรุงศรีอยุธยาเป็นที่เปลี่ยนถ่ายซื้อสินค้า ความมั่งคั่งอันเกิดจากการค้านี้

ยังได้รับการปกป้องจากชัยภูมิทางการศึกสงคราม

ที่มีแม่น้ำเป็นปราการธรรมชาติรอบด้านยากแก่การเอาชนะด้วยการรบสามัญ

การเป็นจุดศูนย์กลางนี้เอง ทำให้การไหลบ่าของอำนาจ ความมั่นคั่ง และศิลปวิทยาการ

จากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงในราชอาณาจักรแห่งนี้

๐ อยุธยายศโยกฟ้า      ฟากดิน

ผาดดินพิภพดวย         ดอกฟ้า

แสนโกฏิบ่ยลยิน          หยากเยื่อ

ไตรยรัตนเรืองเรืองหล้า         หลากสวรรค์ ฯ

๐ อยุธยาไพโรจน์ใต้     ตรีบูร

ทวารรุจีรุยงหอ           สรหล้าย

อยุธยายิ่งแมนสูร สุรโลก  รงงแฮ

ถนัดดุจสวรรค์คล้ายคล้าย  แก่ตา ฯ

 

โครงกำสรวลสมุทร

แต่งในสมัยอยุธยาตอนกลาง

 

คณะผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้ในการทำ สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

รวมถึงเป็นการศึกษาความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของบรรพบุรุษไทย ผู้จัดทำจะต้องขอขอบคุณ

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สถานที่ซึ่งให้ความรู้ แนวทางการศึกษา

และข้อมูลทั้งหมดในสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้นี้ ผู้จัดทำหวังว่า สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ นี้จะให้ความรู้

และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน

 

 

คณะผู้จัดทำ

ฐิติกานต์ อณารัตน์

ศุภาพิชญ์ อัครานุรักษ์กุล

ปวีณา เลื่อมประเสริฐ .

       

 

 

จัดทำโดย

นส.ฐิติกานต์ อณารัตน์ นส.ศุภาพิชญ์ อัครนุรักษ์

นส. ปวีณา เลื่อมประเสริฐ และคุณครู มยุรี กรวดแก้ว

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย