พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งที่มีผู้คนยกย่องบูชาและ ใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวหากจะกล่าวถึงพระพุทธศาสนาก็คงจะ กล่าวได้ไม่หมดเนื่องจากมีประวัติการณ์อันยาวนานโดย
พระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาของศาสนาพุทธเว็บของเรานี้ จึงได้นำเนื้อหาบางส่วนที่ เป็นหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อันได้แก่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระเวชสันดร พุทธสุภาษิต และการ์ตูนเห็นธรรม