คณะผู้จัดทำ

นางพีระทิพย์ สุคันธเมสวร

นางสาวธนาวดี สุวรณโกศัย

นางสาววริยา วิสุทธิเสรีวงศ์

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

SATRISISURIYOTHAI SCHOOL