ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติศาสตร์การเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ ๔- พ.ศ.๒๔๕๓

เพื่อเสถียรภาพทางการปกครองได้ทรงปรับปรุงพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาซึ่ง
เดิมพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการเป็นผู้รับน้ำพิพัฒน์สัตยาเพียงฝ่ายเดียวนั้น
เป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ทรงแสดงออกถึงหน้าที่ของพระองค์ที่มีต่อผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาโดยทรงเสวยน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วยเป็นครั้งแรกในพระราชพิธีบรมราชา ภิเษกในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทั้งนี้โดยทรงตั้งสัจจะว่าจะทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเพื่อความยุติธรรมความศักดิ์สิทธิ์
และความสุจริตใจต่อกันจนเป็นธรรมเนียมมาถึงปัจจุบัน ส่วนหัวเมืองโปรดเกล้าฯ
ให้มีธรรมเนียมการดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาปีละ ๒ ครั้ง โดยให้ข้าหลวงคุมน้ำพิพัฒน์สัตยา
กับคำนุสัจจามาให้เจ้าเมือง กรมการ ทำพิธีนิมนต์พระสงฆ์มาเป็นประธาน ณ พระอุโบสถ พระวิหาร แล้วให้ขุนนางทุกคนรับพระราชทานน้ำพิพัฒน์สัตยา

พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา