หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร

1. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

    1. แบ่งต่ามความเจริญทางอารยธรรมของมนุษย์
    2. แบ่งตามการเริ่มต้นของเหตุการณ์สำคัญ
    3. แบ่งตามชื่อจักรวรรดิ หรืออาณาจักรที่สำคัญที่เคยรุ่งเรือง
    4. แบ่งตามราชวงศ์ที่ปกครองประเทศ
    5. แบ่งตามการตั้งเมืองหลวง  

2. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

ส่วนใหญ่ยึดถือหลักเกณฑ์ของประวัติศาสตร์สากล แบ่งเป็น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ไทย และสมัยประวัติศาสตร์ไทย
สมัยประวัติศาสตร์ไทยแบ่งตาม