แบบทดสอบเรื่องประวัติศาสตร์

 

คำชี้แจง ให้เพื่อนๆ กาเครื่องหมาย ü ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

1. นักประวัติศาสตร์มักค้นหาข้อมูลจากแหล่งใด?

  ก. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร/ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
  ข. หนังสือพิมพ์ฉบับต่างประเทศ
  ค. คอมพิวเตอร์
  ง. โบราณสถานและปูชนียบุคคล

2. ประวัติศาสตร์ไทยเริ่มจากการที่กลุ่มคนพูดภาษา ไท-ลาวอพยพมาจากที่ใด?

  ก. บริเวณเทือกเขาไซบีเรีย 
  ข. ลุ่มแม่น้ำฮวงโห
  ค. หมู่เกาะอินโดนิเซีย 
  ง. หมู่เกาะอินโดนิเซีย

3. นักประวัติศาสตร์ได้แบ่งช่วงที่มีลักษณะร่วมกัน เรียกเป็นสมัย ได้แก่?

  ก. สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ สมัยปัจจุบัน
  ข. ยุคหินเก่า ยุคหินใหม่ ยุคโลหะ สมัยปัจจุบัน
  ค. สมัยโบราณ ยุคโลหะ สมัยใหม่ สมัยปัจจุบัน
  ง. สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่

4. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคใดที่เจริญที่สุด ??

  ก. ยุคหินเก่า 
  ข. ยุคหินใหม่
  ค. ยุคโลหะ
  ง. หลังประวัติศาสตร์

5. "ในประวัติศาสตร์สากลยุคจักรวรรดินิยม สิ้นสุดลงเมื่อใด ่" ?

  ก. ยุคการปรับปรุงประเทศในช่วง พ.ศ. 2394-2475
  ข. สงครามโลกครั้งที่1  
  ค. สงครามโลกครั้งที่2
  ง. สมัยรัตนโกสินทร์ของไทย  

6. การวิพากษ์ข้อมูลในการประเมินคุณค่าของหลักฐานมักเกิดความผิดพลาด เนื่องจาก ??

  ก. มีหลักฐานน้อยต่อการศึกษา 
  ข. ผู้บันทึกมักบันทึกโดยผ่านความคิดเห็นส่วนตัว
  ค. ผู้ตรวจสอบไม่ตีความหลักฐาน 
  ง. หาที่ศึกษาที่แน่นอนไม่ได้

7. สมัยสุโขทัย อาณาจักรลุงตั้งอยู่ที่บริเวณใดของแม่น้ำเหลือง?

  ก. ทางตะวันตก
  ข. ทางตะวันออก
  ค. ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
  ง. ตอนเหนือ 

8. สภาพเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด ?

  ก. ทุนนิยม
  ข. เสรีนิยม 
  ค. คอมมิวนิสต์
  ง. ผสม

9. การเปลี่ยนแปลงในรัชกาล7 เกิดปัญหาใดขึ้น ?

  ก.  เกิดกบฏ
  ข.  ระบบไปรษณีย์ไม่เป็นที่ยอมรับ
  ค.  ราคาข้าวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศตกต่ำอย่างมาก
  ง.  ต่างชาติเข้ามาค้าขายน้อยลง

10. ในวันฉลองครบรอบ 150 ปีแห่งราชวงศ์จักรีในปี พ.ศ. 2475 เกิดอะไรขึ้น

  ก. ภาวะเงินเฟ้อที่ระบาทไปทั่วโลก
  ข. มีการแต่งตั้งเจ้านายในราชวงศ์และขุนนางใกล้ชิด
  ค. มีการรัฐประหารเกิดขึ้น และสิ้นสุดการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราช
  ง. ปรับลดคาเงินบาทลง


 

New Page 1