สมัยกลาง
(Middle Ages)

สรุป
ตอนต้นแห่งยุคกลาง
(The Early Middle Ages : ค.ศ. 500 - ค.ศ. 1050)
สรุป
 
ตอนกลางแห่งยุคกลาง
(The High Middle Ages: ค.ศ. 1050-ค.ศ.1270)
สรุป
ตอนปลายยุคกลางและกา่รฟื้นฟูศิลปวิทยา
(The Later Middle Ages and the Renaissance : ค.ศ. 1270-1520)
สรุป