ลักษณะเด่นของประวัติศาสตร์สมัยกลาง

  • คนยุโรปส่วนมากยังไม่รู้หนังสือ แต่ก็มิใช่จะไม่แสวงหาความรู้ ผู้คนมักจะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่พบได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการดู การฟังในสิ่งที่พวกเขาได้ยิน อาทิเช่น หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนา ก็จะศึกษาภาพวาดตามโบสถ์หรือวิหารที่คนในสมัยนั้น หรือสมัยก่อนได้วาดเอาไว้ ทำให้เกิดลัทธิมนุษนิยม (Humanism) เป็นลัทธิที่เน้นให้คนมีอิสระกับความคิดของตัวเองโดยไม่ตกอยู่ภายใต้ความเชื่อทางศาสนา
  • คริสต์ศาสนามีบทบาทอย่างมากสำหรับประวัติศาสตร์สมัยกลาง ไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางด้านความคิดความรู้ต่างๆ อีกทั้งยังทำให้เกิดการก่อตั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนี้คริสต์ศาสนายังเป็นบ่อเกิดของสงครามครูเสดอีกด้วย
  • การเกษตรเป็นการเกษตรระบบแมนเนอร์ (Mannor) ระบบนี้ได้จัดการผลิตแบบเลี้ยงตัวเองให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้คนในแต่ละแมนเนอร์ก็จะมีความผูกพันกับที่ดินของตัวเองมาก
  • ในสมัยกลางเป็นการปกครองระบอบฟิวดัล (Feudalism) หรือที่เรียกกันว่า ศักดินาสวามิภักดิ์
  • มีการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการขึ้นในอิตาลี โดยเป็นการฟื้นฟูอารยธรรมกรีกและโรมัน

ยุคกลางแบ่งเป็น 3 ตอน คือ

  1. ยุคกลางตอนต้น (The Early Middle Ages: ค.ศ. 500-1050)
  2. ยุคกลางอันรุ่งเรื่อง (The High Middle Ages: ค.ศ. 1050-1270)
  3. ยุคกลางตอนปลายและเริ่มต้นยุคใหม่ (The Later Middle Ages: ค.ศ. 1270-1520