๔. ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย  ได้แก่

๔.๑  ยาบ้า

๔.๒  ยาอี  ยาเลิฟ  หรือ เอ็กซ์ตาซี

๔.๓  ยาเค

๔.๔  โคเคน

๔.๕  เฮโรอีน

๔.๖  กัญชา

๔.๗  สารระเหย

๔.๘  แอลเอสดี

๔.๙  ฝิ่น

๔.๑๐  มอร์ฟีน

๔.๑๑  กระท่อม

๔.๑๒  เห็ดขี้ควาย

Design and Created by
Best view in screen size 1024x768