บทบาทของคอมพิวเตอร์

ไอคอนของ IDevice บทบาทของคอมพิวเตอร์

บทบาทของคอมพิวเตอร์

1. การใช้คอมพิวเตอร์ในวงธุรกิจทั่วไป
บริษัทธุรกิจทั่วไปมักใช้คอมพิวเตอร์ในงานหลายอย่าง ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการทำงานสำหรับผู้ใช้ และลูกค้า เช่น
งานระบบบัญชี
ได้แก่การพิมพ์ใบสั่งสินค้าพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสามารถพิมพ์ได้เร็วขึ้นและเป็นการกระตุ้นลูกค้า
ให้ส่งเงินชำระเร็วขึ้น
นอกจากนี้ยังนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงานบุคคลได้แก่ คำนวณเงินเดือน และค่าแรงพนักงานบริษัท ซึ่งลดความซับซ้อนและยุ่งยากลงได้มาก