วิธีการประมวลผลข้อมูล

ไอคอนของ IDevice การประมวลผลแบบเชื่อมตรง (online processing)

หมายถึง การทำงานในขณะที่ข้อมูลวิ่งไปบนสายสัญญาณเชื่อมต่อจากเครื่องปลายทาง (terminal) ไปยังฐานข้อมูลของเครื่องหลักที่ใช้ในการประมวลผลการประมวลผลแบบเชื่อมตรงจึงเป็นการประมวลผล โดยทันทีทันใด เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน การซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า การฝากถอนเงินเอทีเอ็ม การประมวลผลแบบเชื่อมตรงจึงเป็นวิธีที่ใช้กันมากวิธีหนึ่ง

[http://www.yupparaj.ac.th/CAI/processing.htm]


ไอคอนของ IDevice การประมวลผลแบบกลุ่ม (batch processing)

หมายถึง การประมวลผลในเรื่องที่สนใจเป็นครั้งๆ เช่น เมื่อต้องการทราบข้อมูลผลสำรวจความนิยมของประชาชนต่อการเลือก
ตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนหรือที่เรียกว่า โพล (poll) ก็มีการสำรวจข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วก็นำมา ป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนำข้อมูลนั้นมาประมวลผลตามโปรแกรมที่ได้กำหนดไว้เพื่อรายงานหรือสรุปผลหาคำตอบกรณี การประมวลผลแบบกลุ่มจึงกระทำในลักษณะเป็นครั้งๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์โดยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลไว้ก่อน


[http://www.yupparaj.ac.th/CAI/processing.htm]