คอมพิวเตอร์ในยุคต่าง ๆ
            พัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคต่าง ๆ นั้น  ส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้เป็นหน่วยประมวลผล  ซึ่งประกอบไปด้วยยุคต่างๆ  ดังนี้

คอมพิวเตอร์ยุคแรก ( พ.ศ. 2494 - 2501)
อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2501 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสุญญากาศซึ่งใช้กำลังไฟฟ้าสูง จึงมีปัญหาเรื่องความร้อนและไส้หลอดขาดบ่อย ถึงแม้จะมีระบบระบายความร้อนที่ดีมาก การสั่งงานใช้ภาษาเครื่องซึ่งเป็นรหัสตัวเลขที่ยุ่งยากซับซ้อน เครื่องคอมพิวเตอร์ของยุคนี้มีขนาดใหญ่โต เช่น มาร์ค วัน (MARK I), อีนิแอค (ENIAC), ยูนิแวค (UNIVAC)