ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 


Frame และหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว                                         Frame คือช่องแสดงภาพแต่ละจังหวะที่เมื่อนำมาแสดงตามลำดับอย่างรวดเร็ว จะทำให้เกิดภาพ
เคลื่อนไหวซึ่ง Frame ที่ถูกแสดงบน Stage คือเฟรมที่ตัวเลื่อน Play head ชี้อยู่


การสร้างภาพเคลื่อนไหว
การสร้างภาพเคลื่อนไหว หรือแอนิเมชั่น(Animation) ในโปรแกรม Flash 8 จะคล้ายกับหลักการสร้างภาพยนตร์การ์ตูนนั่นเอง สำหรับในหัวข้อนี้เนื้อหาจะประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

  • หลักในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  • องค์ประกอบของการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  • ประเภทของภาพเคลื่อนไหว

หลักในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
     สำหรับหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว คล้ายกับการสร้างการ์ตูน โดยประกอบไปด้วย ฉากการแสดง(Scene) เป็นเนื้อหาย่อยๆ ของภาพยนตร์ทั้งเรื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยฉากต่างๆ หลายๆ ฉาก โดยที่ตัวละครในฉากจะแสดงบนเวทีการแสดง (Stage) ในแต่ละฉากก็จะมีตัวละครหรือสิ่งที่ต้องแสดงหลายๆ ตัวละคร เรียกว่าเลเยอร์ (Layer) ในแต่ละท่าทางของตัวละครที่แสดงเรียกว่าเฟรม (Frame) และเมื่อนำเฟรมต่างๆ มาแสดงจะได้ภาพเคลื่อนไหวของตัวละครนั้นๆ
ในโปรแกรม Flash มีลักษณะการเคลื่อนไหว 2 ลักษณะ คือ
     1. การเคลื่อนไหวแบบย้ายสถานที่ (Motion) เช่น วัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B
     2. การเคลื่อนไหวแบบเปลี่ยนแปลงลักษณะ ...แปลงร่าง (Transform)   
top