ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 ความหมายของ Frame แต่ละประเภทบน Time Line                                    


เฟรม (Frame)
     ชนิดของเฟรม คีย์เฟรม (keyframe) คือ เฟรมที่เราใช้กำหนด การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของมูฟวี่
แต่ละขั้นตอน ในการ สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม ทุกๆ เฟรมจะเป็น คีย์เฟรม ซึ่งเราต้อง
กำหนดรายละเอียดการเคลื่อนไหวของ ตัวละครทุกๆ จังหวะลงไป แต่ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
แบบทวีน เราจะสร้างคีย์เฟรมเฉพาะจังหวะที่เป็นจุดสำคัญ และใส่เนื้อหาลงไป ส่วนเฟรมระหว่างกลาง
ซึ่งแสดงการ เคลื่อนไหวในขั้นตอนย่อยๆ โปรแกรม Flash จะสร้างให้ โดยอัตโนมัต


เฟรมระหว่างกลาง
คือ เฟรมที่โปรแกรมสร้งให้โดยอัตโนมัติตาม ลักษณะการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ ของตัวละครที่เรา
กำหนด เช่น เฟรมภาพนิ่ง เฟรมที่แสดงการเคลื่อนที่ หรือเฟรมที่แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปทรง
ของออบเจ็ค เป็นต้น ช่องเฟรมแต่ละช่องบนไทม์ไลน์จะมีลักษณะแตก ต่างกัน เพื่อบอกถึงประเภท
หรือเนื้อหาของเฟรมนั้น

Motion tween แสดงด้วยจุดดำที่คีย์ เฟรม
ส่วนเฟรมระหว่างนั้นจะแสดง ลูกศรสีดำบน
พื้นสีม่วง
Shape tween แสดงด้วยจุดดำที่คีย์ เฟรม
ส่วนเฟรมระหว่างนั้นจะแสดง ลูกศรสีดำ
บนพื้นสีเขียว
เส้นปะ แสดงถึงภาพเคลื่อนไหวที่ไม่สมบูรณ์
คีย์เฟรมเดี่ยว แสดงด้วยจุดสีดำ เฟรมสีเทา
อ่อนหลังจากคีย์เฟรมประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่
เปลี่ยนแปลง กรอบสี่เหลี่ยมใสแสดงตำแหน่ง
สุดท้ายของ เฟรม
ตัวอักษร a ขนาดเล็ก แสดงถึงเฟรมที่มีการ
กำหนดแอ็คชั่นไว้ในพาแนล Action
เครื่องหมายธงสีแดง แสดงถึงเฟรมที่มีการ
ตั้งชื่อ หรือเครื่องหมาย // สีเขียวแสดงว่ามีการ
ใส่คอมเมนต์ไว้
เครื่องหมายสมอสีทอง แสดงถึงเฟรมที่มี
named anchor
   
   
top