ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 การ Copy Frame และ Keyframe                                


      ๐ เราสามารถทำการ Copy Frame/Keyframe ได้โดยการคลิกเพื่อเลือกตำแหน่งของ Frame/
Keyframe ที่เราต้องการ Copy และทำการคลิกขวาจากนั้นเลือก Copy Frame


     คลิกเลือก Frame ที่ต้องการ และคลิกขวาเลือกคำสั่ง Copy Frames


   จากนั้นให้เราทำการเลือกบริเวณเฟรมที่เราจะวางและทำการ คลิกขวาและเลือกคำสั่ง Paste Frame


การย้ายตำแหน่ง Keyframe
     เราสามารถทำการย้ายตำแหน่งของ Keyframe ได้โดยทำการเลือก Keyframe
ที่เราต้องการและทำลากมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ


คลิกและลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ   
top