ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::

การสร้าง Botton                      

    
       5) ในสถานะของ Hit เราโดยปกติแล้วหากเราไม่ทำการวาดรูปใด ๆ ลงไป ของเขตของปุ่มก็จะถูก
         กำหนดจาก Shape เริ่มแรกของปุ่มในสถานะ Up หากเราทำการ Test Movie ก็จะพบว่า
    เมื่อเรานำเมาส์ไปวางบนบริเวณปุ่มกด ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็น รูปมือ แสดงให้เราทราบว่าสามารถ
    ทำการคลิกเมาส์เพื่อเกิดผลตามที่ผู้สร้างชิ้นงานได้กำหนดไว้
     เราสามารถทำการทดสอบการทำงานของปุ่มได้โดยไม่ต้อง
ทำการ Test Movie ด้วยการเลือกคำสั่ง Control > Enable Simple
Buttons แต่หากเราใช้คำสั่งนี้เราจะไม่สามาถทำการแก้ไขปุ่มได้
เพราะเวลาที่เราจะคลิกเมาส์เพื่อให้ไปทำการแก้ไขปุ่ม ตัวชี้เมาส์
จะเปลี่ยนเป็นรูป มือ ทำให้ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้
โปรแกรม Flash ได้เตรียมปุ่มแบบ
สำเร็จรูปไว้ให้เราได้ใช้งาน โดยเราสามารถ
เรียกใช้ได้โดยใช้คำสั่ง
Window > Common Libraries >
Buttons
     เราสามารถเลือกรูปแบบของปุ่มแบบต่าง ๆ ได้ตาม
ที่เราต้อง หากเราพอใจปุ่มในรูปแบบให้ก็ให้เราทำการคลิก
เมาส์ค้างไว้และลากปุ่มนั้นลงบน Stage
   หน้่ 1 | 2
   
top