ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
การสร้าง Botton                      

    
         ปุ่มกด (Botton) เป็น Symbol ประเภทหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับชิ้นงานที่สร้างขึ้นได
้ โดยเราสามารถนำปุ่มกดมาใช้งานประยุกต์ร่วมกับคำสั่งได้อย่างหลากหลาย

เฟรม Up เป็นสถานะปกติของปุ่มกด คือ เป็นสถานะเริ่มต้น
ของปุ่ม เมื่อผู้ใช้ยังไม่ได้ทำการโต้ตอบใด ๆ

เฟรม Over เป็นสถานะเมื่อผู้ใช้เลื่อนตัวชี้เมาส์มาวางอยู่เหนือปุ่ม

เฟรม Down เป็นสถานะที่เมื่อผู้ใช้ทำการคลิกบนปุ่ม

เฟรม Hit ผู้ใช้จะไม่สามารถเห็นสถานะนี้ของปุ่ม แต่ใช้สำหรับ
กำหนดขอบเขตการทำงานของปุ่ม
   
วิธีการสร้างปุ่มกด

   1) ให้เราทำการคลิกเมาส์ขวาที่บริเวณวัตถุใด ๆ ก็ได้บน Stage จากนั้นเลือก Convert to Symbol

 
2) เลือกชนิดของปุ่มให้เป็นแบบ Button
3) หากต้องการแก้ไขปุ่มเพิ่มเติมให้ทำการ
ดับเบิ้ลคลิก ที่ปุ่ม เราก็จะเห็นว่าเราสามารถ
กำหนดสถานะของปุ่ม 4 สถานะ ตามที่ได้กล่าว
ไปแล้วข้างต้น
4) ทำการคลิกที่บริเวณสถานะ Over จากนั้นให้ทำการคลิกเมาส์ขวาและเลือก Insert Keyframe
ขั้นตอนต่อไปให้ทดลองทำการเปลี่ยนสีของปุ่มเป็นสีอื่น
(สีที่ไม่ใช่สีเดียวกับสถานะ Up)
4) ให้คลิกที่บริเวณสถานะ Over จากนั้นให้
ทำการคลิกขวาและเลือก Insert Keyframe
ขั้นตอนต่อไปให้ทดลองทำการเปลี่ยนสีของ
ปุ่มเป็นสีอื่น (สีที่ไม่ใช่สีเดียวกับสถานะ Up
และ Over)หน้่ 1 | 2
   
top