ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::เทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ Shape Tween                            


     ๐ การทำ Shape Tween ใน 1 Layer เราควรมีออบเจ็กต์เพียง 1 ออบเจ็กต์
     ๐ ในการทำ Shape Tween นั้น ออบเจ็กต์ควรมีลักษณะคล้ายกัน เช่น หาก ออบเจ็กต์เริ่มต้นมี
เพียง Fill ออบเจ็กต์ที่เราต้องการให้เปลี่ยนแปลงเราก็ควรจะให้มีแต่ Fill ไม่ควรมี Stroke

ออบเจ็กต์เริ่มต้นมีเพียงแต่ Fill
ออบเจ็กต์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงก็ควรจะมีแต่ Fillการเปลี่ยนแปลงรูป


   1. สร้างภาพ หรือ Import ภาพ เข้ามาไว้ที่ Stage
   2. เลือก Modify > Break Apart เพื่อแยกองค์ประกอบ
   3. เลือก Frame 20 Click mouse ปุ่มขวา เลือก Insert   Keyframe เพื่อแสดงภาพตั้งแต่
        Frame 1 ถึง Frame 20  
   4. ลบภาพใน Frame ที่ 20 แล้ว นำภาพใหม่เข้ามาแทน
   5. เลือก Modify > Break Apart เพื่อแยกองค์ประกอบ
   6. เลือก Frame 1  สังเกตหน้าต่าง Properties ที่ช่อง Tween เลือกคำสั่ง Shape
        เพื่อให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลง  
   7. ช่อง Blend เลือก Distributive เปลี่ยนแปลงโดยการกระจายภายในวัตถุ  
        ถ้ามีลูกศรเกิดขึ้นแสดงว่า Flash ทำการคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพทั้ง/ ภาพแล้ว
   8. ทดสอบ <Ctrl + Enter>


การเปลี่ยนแปลงตัวอักษร


   1. เลือก Text Tool แล้วเขียนข้อความที่ Frame ที่ 1 แล้วเลือก Modify > Break Apart  
        (2 ครั้ง เพื่อสามารถแก้ไขวัตถุได้)เพื่อแยกองค์ประกอบ
   2. เลือก Frame 20 Click mouse ปุ่มขวา เลือก Insert   Keyframe เพื่อแสดงภาพตั้งแต่
        Frame 1 ถึง Frame 20 แล้ว ลบข้อความใน Frame ที่ 20 
   3. เลือก Text Tool แล้วเขียนข้อความที่ Frame ที่ 20 แล้วเลือก Modify > Break Apart
        (2 ครั้ง)
    4. Click mouse เลือก Frame ที่1  ที่หน้าต่าง Properties เลือกคำสั่ง Shape
        
เพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
    5. มีลูกศรเกิดขึ้นแสดงว่า Flash ทำการเปลี่ยนแปลงให้เป็น Animation แล้ว
    6. ทดสอบ <Ctrl + Enter>


   
top