ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::

การทำใช้งาน Motion Guide เพื่อสร้างงานแอนิเมชั่น                           

     เราสามารถสร้างเส้นขึ้นมา เป็น Guide ให้ออบเจ็กต์ของเราวิ่งตามเส้น Guide ของเราได้โดย
มีวิธีการ ดังต่อไปนี้

7. ให้คลิกเลือกที่Frameสุดท้ายจากนั้น
เลื่อน ออบเจ็กต์ไปยัง จุดสิ้นสุดของเส้น
8. คลิกเลือก Frame แรกของ
Layer ออบเจ็กต์จากนั้นคลิกขวา
และเลือก
9. หากคลิกเลือก Frame แรกของ
Layer และสังเกตดูจะเห็นที่
Properties จะมีตัวเลือกเพิ่มเติม
ดังนี้

Orient to Path
: กำหนดให้ออบเจ็กต์วิ่งตามเส้น Path โดยให้หมุนไปตามทิศทางที่เราต้องการ
Syn : ใช้สำหรับปรับอัตราเร็วของการเคลื่อนไหวให้ตรงกันระหว่าง Timeline หลักกับ Timeline
           ย่อย ๆ
Snap : ให้ออบเจ็กต์ยึดเส้นไกด์ตลอดเวลาหน้า 1 | 2   
top