ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::


การทำงานเกี่ยวกับ File เสียง                        

         
     
โปรแกรม Flash ไม่สามารถสร้าง File เสียงขึ้นมาได้เอง ดังนั้นหากเราต้องการใช้งานเสียงใน
Flash เราต้องทำการนำเสียงเข้ามายัง Flash โดยใช้คำสั่ง File > Import > Import to Library
เราสามารถนำไฟล์เสียงประเภทต่าง ๆ
เข้ามาใช้งานได้ดังนี้
     ๐ WAV (ใช้ได้กับ Window เท่านั้น)
     ๐ Aiff (ใช้ได้ทั้งกับ Window และ Mac แต่หากเราต้องการ
ใช้งานกับ Window เราต้อง Install โปรแกรม Quick Time
เสียก่อน)
     ๐ MP 3 (ใช้ได้ทั้กับ Window และ Mac)

การใช้งาน File เสียง

การที่เราจะใช้งาน File เสียงใด ๆ ก่อนอื่นเราต้อง
ทำการ Import File เสียงมายัง Library ของเราเสียก่อนโดย
ใช้คำสั่ง File > Import > Import to Library


      จากนั้นให้คลิกที่ Frame ใด ๆ ที่เราต้องการใส่เสียง (เราควรทำการแยก Layer เสียงให้เป็น
1 Layer ต่อ 1 เสียง เราไม่ควรนำเสียงมาวางใน Layer ที่มีวัตถุวางอยู่ และเราไม่ควร ใส่เสียงมากกว่า
1 เสียงให้กับ 1 Layer) คลิกเลือก Sound ใน Properties จากนั้นให้เลือกเสียงที่เราต้องการ
       ๐ File เสียงมีความยาว มีเวลาเป็นของตัวเองไม่เชื่อมโยง หรือไม่ได้อ้างอิงกับเวลาบน
         Time Line

      ดังนั้นหากไฟล์เสียงของคุณมีความยาวกว่า Time Line File เสียงของคุณก็จะเล่นไม่จบ เพราะ
Time Line มีเวลาสั้นกว่า File เสียงทำให้ เวลาบน Time Line หมดก่อน File เสียง ดั้งนั้นหาก File
เสียงมีความยาว มากกว่า Time Line คุณต้องทำการขยาย Time Line ให้ยาวขึ้นเพื่อเล่น File
เสียงได้จนจบ

การปรับแต่งเสียง
     เราสามารถทำการปรับแต่งค่าต่าง ๆ ให้กับไฟล์เสียงของเราได้ดังนี้
Sound แสดงชื่อ File เสียงที่เลือก
Effect กำหนดเอ็ฟเฟ็กต์ให้กับเสียง โดยมีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
          ๐ None ไม่ใช้เอ็ฟเฟ็กต์ใด ๆ
          ๐ Left Chanel / Right Chanel ให้เสียงออกลำโพงเฉพาะลำโพง ซ้ายหรือขวาเท่านั้น
          ๐ Fade Left to Right / Fade Right to Left ไล่เสียงจากลำโพงซ้ายไป ลำโพงขวา
                หรือไล่เสียงจากขวาไปซ้าย
          ๐ Fade In ให้เสียงเริ่มต้นเบา และค่อย ๆ ดังขึ้น
          ๐ Fade Out ให้เสียงเริ่มต้นดัง และค่อย ๆ เบาลง
          ๐ Custom ให้เรากำหนดเอฟเฟ็คต่าง ๆ ให้กำเสียงเองโดยคลิกที่ปุ่ม
               Sync กำหนดให้เริ่มต้น และจบการเล่นเสียงอย่างไร โดยมีตัวเลือกดังนี้
          ๐ Event จะรอโหลดไฟล์เสียงมาให้ครบก่อน จึงเริ่มเล่นเสียง และเล่นเสียงนี้จนจบ โดยเป็น
                อิสระจาก Time Line และอาจเล่นต่อแม้ Movie จะจบไปแล้วก็ตาม
          ๐ Start จะสั่งให้เล่นเสียงวเหมือนกับ Event ต่าง กันตรงที่หากไฟล์เสียงนั้นกำลังถูกสั่งให้เล่น
               มาก่อนและยังเล่นไม่จบ ก็จะไม่สั่งให้เล่นเสียงซ้อนกัน
          ๐ Stop หยุดเล่นเสียง
          ๐ Steam จะเล่นเสียงเมื่อเราโหลดไปได้แล้วบางส่วน โดยโปรแกรมจะแสดงเสียงให้สัมพันธ์
                กับชิ้นงานของ Movie ในกรณีที่เสียงโหลดมาเล่นไม่ทันภาพก็จะหยุดรอชั่วคราว
                แต่ในกรณีที่ภาพโหลดมาเล่นไม่ทันเสียงก็จะหยุดรอชั่วคราว นอกจากนั้นเสียงแบบ
                Stream หยุดเล่น เมื่อ Movie จบ และจะเล่นเสียงตรงกับ Frame ที่ใส่เสียงไว้
          ๐ Loop กำหนดจำนวนครั้งที่ต้องการให้เล่นเสียงซ้ำ


   
top