ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
การบีบอัดข้อมูลเสียงเพื่อลดขนาดชิ้นงาน                       

         
Default
     ให้บีบอัดไฟล์เสียงตามค่าที่กำหนดไว้แล้ว ในหัวข้อง Publish Settings
ADPCM      เป็นวิธีบีบอัดที่เหมาะสำหรับการลดขนาดของไฟล์เสียงสั้น ๆ เช่น เสียงคลิกกดปุ่ม
MP 3          เหมาะสำหรับบีบอัดไฟล์ดนตรี และไฟล์เสียงที่มีความยาวมาก ๆ
Raw          ไม่บีบอัดไฟล์เสียงต้นฉบับ แต่เราก็ยังคงสามารถลดขนาดของ File ได้
Speech      เหมาะกับการอัดเสียงแบบเสียงพูด          
     ตามปกติ Flash จะทำการบีบอัดข้อมูล File
เสียงแบบอัตโนมัติ โดยจะใช้ค่ามาตรฐาน กับ File เสียง
ทั้งหมด ใน Movie โดยเราสามารถตรวจสอบ และทำการ
เปลี่ยนแปลงค่าการบีบอัดมาตรฐานที่ใช้ให้กับ File เสียง
ทั้งหมดได้โดยใช้คำสั่ง File > Publish Settings..

คลิกที่ปุ่ม Set เพื่อตั้งค่าการบีบอัด
     นอกจากการตั้งค่าการบีบอัดแบบมาตรฐานแล้ว เรายังสามารถเลือกการตั้งค่าการบีบอัดเฉพาะ
ให้กับ File เสียงแต่ละ File ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
ให้ทำการคลิกเมาส์ขวาที่ไฟล์เสียงที่
เราต้องการแก้ไขที่ Panel Library และเลือก
Properties.....
เลือกค่าการบีบอัดตามที่เราต้องการ
โดยมีรายละเอียดในการตั้งค่าต่าง ๆ ดังนี้   
top