ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 

 
 

 

 
การใช้ Oval Too                                                                  การใช้ Rectangle Tool

   Oval Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกวาดวงกลมและวงรี โดยหากต้องการวาดให้เป็นวงกลม
ให้กด Shift ค้างไว้ในคณะที่วาด และหากต้องการให้วงกลมทำการวาดจากจุดศูนย์กลางให้กด Alt
ค้างไว้ในขณะที่ทำการวาด


คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่าง

          

 การใช้ Rectangle Tool


         Rectangle Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยมีวิธี
     การใช้งาน ดังนี้

        ๐ ให้คลิกที่ และทำการลากเมาส์ไปเพื่อกำหนดลักษณะรูปสี่เหลี่ยมที่เราต้องการจะวาด
     โดยหากเราต้องการที่จะวาดรูปสี่เหลี่ยมจัดตุรัสให้กด Shift ค้างไว้ในขณะที่วาด นอกจากนั้น
     การกด Alt ค้างไว้ในขณะที่วาดจะเป็นการวดรูปสี่เหลี่ยมโดยกำหนดจุดเริ่มต้นจากจุดศูนย์กลาง
     ของสี่เหลี่ยมที่วาด

           Rectangle Tool มี Options เพิ่มดังนี้
     Set Coner Radiaus ใช้ปรับรูปทรงสี่เหลี่ยมที่วาดให้มีมุมโค้งมนตามค่าที่เรากำหนด
      โดยค่ายิ่งมากมุมก็จะยิ่งมีความโค้งมาก


คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่าง

   
top