ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 

 
 
การใช้ PolyStar Tool                                                                การใช้ Brush Tool

       PolyStar Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดรูปหลายเหลี่ยมและรูปดาว
             ๐ ให้คลิกที่ และทำการลากเมาส์ไปเพื่อรูปทรงหลายเหลี่ยมหรือรูปดาวตามที่เราต้องการ
      PolyStar Tool มี Options เพิ่มซึ่งจะไม่เหมือนกับ Tool อื่น ๆ เพราะ Options ของ PolyStar
      Tool จะไปอยู่ที่ Property Inspector โดยมีการกำหนดค่าเพิ่มเติมดังนี้


คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่าง
กำหนดลักษณะให้เป็นรูป
หลายเหลี่ยมหรือ รูปดาว

กำหนดจำนวนด้านของรูป
หลายเหลี่ยมหรือ จำนวน
แฉกของรูปดาว

กำหนดความลึกของแฉก
ของรูปดาว มีค่าระหว่าง 0
และ 1โดยค่าน้อยจะให้มุม
แหลมมากขึ้น

          

 การใช้ Brush Tool


         Brush Tool เป็นเครื่องมือสำหรับวาดภาพระบายสี Brush Tool มีลักษณะคล้ายกับ Pencil Tool
แต่จะแตกต่างกันตรงที่ Brus Tool วาดภาพออกมาเป็น Fill ส่วน Pecil Tool วาดภาพออกมาเป็น Stroke
โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้
      ๐ ให้คลิกที่ และทำการลากเมาส์ไประบายสีตามที่ต้องการ โดยสีที่ระบายออกมาจะมีลักษณะ
เป็น Fill


Brush Tool มี Options เพิ่มเติมดังนี้

กำหนดขนาดของ Brush
กำหนดเส้นของ Brush

ระบายสีตามปกติ
ระบายสีลงในบริเวณที่เป็น Fill
ระบายสีใช้ล่างออบเจ็กต์ที่มีอยู่แล้ว
ระบายสีเฉพาะบริเวณที่เลือก
ระบายสีเฉพาะบริวเณที่เราทำการ
คลิกเมาส์ครั้งแรก

   
top