ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 
  
การ Group ออบเจ็กต์เข้าด้วยกัน                                                         


      การ Group ออบเจ็กต์เป็นการรวมออบเจ็กต์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันมีขั้นตอนและประโยชน์
   ในการใช้งาน ดังนี้

       ๐ หากเราต้องการนำออบเจ็กต์ที่มี สี Fill หรือ Stroke แตกต่างกันมาซ้อนกันโดยไม่ให้
   ออบเจ็กตัดกัน เราต้องใช้คำสั่ง Modify > Group เพื่อรวมออบเจ็กต์ของเราเข้าไว้ด้วยกัน
   หรือกด Ctrl + G
    

     ออบเจ็กต์ที่มีสี ต่าง กันสามารถวางทับกัน
ได้โดย ไม่ตัดออกจาก
กัน ด้วย การใช้คำสั่ง
Group

   ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับ Group

     ๐ ออบเจ็กที่ถูกสั่ง Group ล่าสุดจะถูก
สั่งให้มาอยู่บนสุด
     ๐ หากเราทำการวาดภาพหรือระบายสี
เพื่อสร้างออบเจ็กใหม่ ลงบน Layer ที่มี
ออบเจ็กเดิมที่ถูกสั่งGroup อยู่ ออบเจ็กใหม่
ที่เราวาดจะอยู่ด้านล่าง ออบเจ็กที่เราสั่ง
Groupไว้เสมอ
     ทำการระบายสีลงบน ออบเจ็กเดิมที่ถูก Group
ผลที่ได้คือสีที่ระบายจะไปอยู่ด้านล่างออบเจ็กที่ถูก
Group

     ๐ หาเราต้องการแก้ไขออบเจ็กที่ถูก Group อยู่ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ ออบเจ็กนั้นเพื่อเข้าสู่
โหมด แก้ไข Group
แสดงสถานะให้รู้ว่าอยู่ใน
โหมดการแก้ไข Group

    
top