ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 
 
การนำภาพ Bitmap เข้ามาใช้งาน                                                       

 เราสามารถเปลี่ยนภาพแบบ Bitmap ให้เป็น Vector ได้ด้วยคำสั่ง Modify > Bitmap > Trace
   Bitmap... และกำหนดค่าในการแปลงภาพดังนี้


    Color threshold : เป็นการกำหนดค่าระหว่าง 1 ถึง 500
         ในการแปลงภาพแต่ละพิกเซลที่อยู่ติดกันจะถูกนำมา เปรียบเทียบกัน ถ้าค่าสีความแตกต่าง
ของสีทั้งสองมีค่ามากกว่าสีที่เรากำหนด จะถือว่าพิกเซลทั้งสองเป็น พิกเซลเดียวกัน ดังนั้นถ้าเรา
กำหนดค่าสูง ก็จะทำให้ภาพของเรามีรายละเอียดน้อย (ขนาดไฟล์เล็ก) Minimum Area : กำหนดค่า
1 ถึง 100 เพื่อระบุจำนวนพิกเซลโดยรอบ ที่จะถูกนำมาพิจารณาการกำหนดสี Curve Fit : กำหนดว่า
ต้องการให้ขอบมีความราบเรียบมากเพียงใด Corner Threshold : กำหนดว่าจะให้รักษามุมแหลม
ในภาพ ไว้มากน้อยเพียงใด


      การแปลงภาพให้เป็นเวคเตอร์สามารถทำให้ปรับองค์ประกอบภายในของภาพได้ในลักษณะเดียวกับวัตถุ
ใน Flash และทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง มีวิธีการ ดังนี้
            • คลิกเลือกภาพบนสเตจ
            • Modify + Bitmap + Trace Bitmap
            • กำหนดค่าต่างๆ
                  – ColorThreshold กำหนดความแตกต่างของสีที่ต้องการจะแปลง
                  – Minimum Area กำหนดจำนวนพิกเซลโดยรอบที่ต้องการจะแสดงรายละเอียด
   
top