ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 
 

การกำหนกรูปแบบของข้อความ                                                     

กำหนด Link ให้กับข้อความโดยมีตัวเลือกเพิ่มเติมดังนี้
     _ blank เปิดหน้าเพจใหม่ขึ้นมา
     _ parent แสดงบนหน้าเพจเดิมโดยลบหน้าเดิมออก
     _ self แสดงในเพจหรือเฟรมเดียวกันที่แสดงข้อความ
     _ top แสดงเว็บเพจในเฟรม top
     
   
top