ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน

1. โปรแกรม Macromedia Flash 8 เป็นของบริษัทใด
ก. Adobe
ข. Microsoft
ค. AMD
ง. Macromedia


2. Graphic ในโปรแกรม Flash เป็น Graphic ประเภทใด
ก. Raster
ข. PSD
ค. Bitmap
ง. Vector

3. ไฟล์.fla เป็นไฟล์ประเภทใด
ก. ไฟล์Export จากโปรแกรม Flash 8
ข. ไฟล์งานของโปรแกรม Flash สามารถนำกลับมาแก้ไขได้
ค. ไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้
ง. ไฟล์ชนิดเดียวกันกับ .swf

4. ไฟล์.swf เป็นไฟล์ชนิดใด
ก. ไฟล์Shock Wave Flash ที่โปรแกรม Flash สามารถ Export ได้
ข. ไฟล์งานของ Flash ที่สามารถนำกลับมาแก้ไขได้
ค. ไฟล์ที่แปลงจากไฟล์.fla.
ง. ถูกทั้ง ก.และค.

5. ข้อใดไม่ใช่นามสกุลไฟล์เสียง
ก. AVI
ข. GIF
ค. MP 3
ง. WAV

6. ข้อใดถูกต้อง
ก. โปรแกรม Flash 8 สามารถ Export ไฟล์เป็น .exe ได้
ข. ไฟล์นามสกุล .fla คือไฟล์ที่สามารถนำกลับมาแก้ไขได้
ค. Symbol สำหรับ Animation คือ Symbol แบบ Graphic
ง. ถูกทุกข้อ

7. เครื่องมือใดที่ใช้ในการระบายสีให้กับภาพ คล้ายพู่กัน
ก. Text Tool
ข. Brush Tool
ค. Eye Dropper Tool
ง. Fill Transform Tool

8. เมนูใดที่ใช้คำสั่งเรียก Panel สี
ก. Modify > Color
ข. Edit > Color
ค. Insert > Color
ง. Window > Color Mixer

9. คีย์ลัด Ctrl+Y เป็นคีย์ลัดแบบใด
ก. Redo ย้อนกลับงานไปข้างหน้า
ข. Undo ย้อนกลับงาน
ค. Convert Symbol
ง. ไม่มีข้อใดถูก

10. Short Cut Key ใดที่ใช้สำหรับ เลือกวัตถุทั้งหมด
ก. Ctrl+Alt+Del
ข. Ctrl+Y
ค. Ctrl+Z
ง. Ctrl+A

คุณสอบได้คะแนน = จาก 10 คะแนน ต่ำกว่า 5 คะแนน=ตก มากกว่า 5 คะแนน=ผ่าน
เฉลยคำตอบ:

   
top