ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 

 

 

 
 

 

 

 


นางณุชรี   อ่อนน้ำคำ ตำแหน่ง ครู
อาจารย์ที่ปรึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
E-mail:pao.nutch@hotmail.com

นายทีปกร    กล้าเดช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง
E-mail:kladech-tum@hotmail.com
นางสาวเสาวลักษณ์   กอนเกียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง
E-mail:nam-anglegirl@hotmail.com
นางสาวประกาย   พรมภมร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง
E-mail:prakai_prompamorn@hotmail.com