เซเว่น-อีเลฟเว่น

       

7-Eleven เป็นกิจการค้าปลีกในลักษณะร้านสะดวกซื้อ ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และการให้บริการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด จนถึงปัจจุบัน 7-Eleven ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านยอดรวมการจำหน่าย และการขยายสาขาไปยังภูมิภาคต่างๆ กว่า 4,227 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ต.ค. 2550) ทั่วประเทศ

 

ลักษณะกิจการ

ร้านสะดวกซื้อ

ชื่อธุรกิจ (ไทย)

เซเว่น-อีเลฟเว่น

ชื่อธุรกิจ (อังกฤษ)

7-Eleven

ความเป็นมา

เซเว่น - อีเลฟเว่น เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2470 ณ เมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทเซาท์แลนด์คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเดิมมีกิจการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแข็ง ต่อมาได้ขยายกิจการ ด้วยการนำสินค้าอุปโภค บริโภค ต่างๆเข้ามาจำหน่ายพร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อร้านใหม่เป็น TOTE M หลังจากนั้นก็ได้มีการเพิ่มจำนวนของสินค้าขึ้นอีกและในปี 2489 ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อร้านใหม่อีกครั้ง เป็น "เซเว่น - อีเลฟเว่น" ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ต้องการเปิดให้บริการลูกค้าทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 - 23.00 น. ต่อมาในปี 2506 ก็ได้มีนโยบายในการขายแฟรนไชส์โดยเริ่มต้นที่ยุโรป และใน ที่สุดเซเว่น - อีเลฟเว่น ก็ได้เข้าสู่เอเซีย ในปี 2516

และในปี 2532 เซเว่น - อีเลฟเว่นก็มาถึงเมืองไทย โดยทำการเปิดสาขาแรกขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532 ณ ถนนพัฒน์พงษ์

ลักษณะสินค้า
และบริการ

จัดจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค และการให้บริการต่างๆ สินค้าที่ทาง เซเว่น - อีเลฟเว่น นำมาจำหน่ายนั้นก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ จุดเด่นของที่นี่คงจะเป็นในเรื่องของการจัดเรียงสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

โดยจะเน้นอาหารและเครื่อง ดื่มเป็นหลัก อีกทั้งเวลาของการเปิดให้บริการที่เปิดตลอด 24 ชม. จึงสนองความต้องการของกลุ่มผู้ บริโภคได้เป็นอย่างดี

ประเทศ

Thailand  

ค่าแฟรนไชส์

1,500,000 บาท

จำนวนสาขา

4,700 สาขา

รายละเอียดสาขา

รูปแบบการขยับขยายนั้นมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ การที่บริษัทฯลงทุนเอง (ปัจจุบันมี 1,907 สาขา) การที่ผู้สนใจมาร่วมทุนกับบริษัทฯ เป็น Franchise (ปัจจุบันมี 1,222 สาขา) และการรับสิทธิช่วงอาณาเขตจากบริษัทฯ โดยที่ผู้สนใจมีสิทธิขยายสาขาในพื้นที่ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด เป็น Sub-Area License (ปัจจุบันมี 179 สาขา)

นโยบาย
การขยายสาขา

ขายแฟรนไชส์ นอกจากการขยายสาขาเองแล้วทางบริษัทยังให้สิทธิแฟรนไชส์กับผู้ที่สนใจ

การลงทุน

ทั้งนี้ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ทำการขยายกิจการให้กว้างขึ้นโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ หรือการให้อนุญาตสิทธิช่วง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ สามารถเข้ามาบริหารกิจการ ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้ระบบอันทันสมัย โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงาน

หลักการคัดเลือกสินค้า ระบบการเงิน มีแผนส่งเสริมการขายและ แผนการโฆษณาทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดส่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปช่วยแนะนำ และแก้ปัญหาต่างๆ

ระยะเวลาคืนทุน

-

คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสมัคร

 1. เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้
 2. บริหารร้านโดยตนเองพร้อมกับมีบุคลากรที่มีความสามารถ
 3. บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 4. มีความพร้อมของเงินลงทุน

 

หลักการคัดเลือกร้านแฟรนไชส์

 1. ประวัติความเป็นมาของผู้สมัคร และหุ้นส่วน
 2. ความสามารถของบุคลากรที่จะบริหารร้าน
 3. ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติในธุรกิจ ระบบแฟรนไชส์
 4. ความมั่นคงทางการเงิน และเป้าหมายการทำธุรกิจ

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาหนังสือกรรมสิทธิครอบครองสถานที่ ประกอบการ (โฉนดที่ดิน, สัญญาขายที่ดิน)

  กรณีมีสถานที่ของตนเอง
  - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ถ้ามี)
  - สำเนาหนังสือรับรองสถานะทางการเงินของธนาคาร
  - ใบรับรองแพทย์
  - แผนที่ตั้งร้าน กรณีต้องการดำเนินการในอาคาร และ/หรือที่ดินของตนเอง

  การเข้าร่วมลงทุน
  - ติดต่อขอเข้ารับฟังข้อมูลการเข้าร่วมโครงการตามวันเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้น หรือนัดวันเวลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯเข้าพบเพื่อชี้แจงรายละเอียด
  - ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์ม พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ระบุ

สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่
จะได้รับ

 1. บริษัทฯ จะลงทุนสินค้ารวมทั้งให้ยืมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ใช้ประกอบการทำธุรกิจ ตลอดอายุสัญญาโดยที่ผู้เข้า ร่วมแฟรนไชส์จะต้อง รับผิดชอบค่าบำรุงรักษา พร้อมทั้งติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ 7-Eleven โดยบริษัทฯ เป็นผู้ชำระค่าภาษีป้าย
 2.  บริษัทฯ จะช่วยออกแบบร้านและการจัดวาง Lay Out สินค้าในร้าน โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่งร้าน
 3. บริษัทฯ จะจัดอบรมผู้บริหารร้านให้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วน และจัดอบรมหลักสูตร แก่พนักงานใหม่ด้วย รวมทั้งยังมีหลักสูตรเสริมตามความเหมาะสมในระหว่างการดำเนินการ
 4. บริษัทฯ มีแผนการส่งเสริมการขาย และแผนการโฆษณาทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ
 5. จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไปช่วยแนะนำแก้ปัญหา และพัฒนาร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดสัญญา เป็นต้น

อื่นๆ

คำถามยอดนิยม

 1. ต้องมีสถานที่ทำเล เป็นของตนเองหรือไม่
  ไม่จำเป็นต้องมีสถานที่เป็นของตนเอง ในรูปแบบการลงทุนที่เป็นแฟรนไชส์ เซเว่น-อีเลฟเว่นผู้สนใจลงทุนสามารถเลือกร้านสาขาที่ เซเว่น-อีเลฟเว่น กำลังจะเปิดดำเนินการหรือเปิดดำเนินการแล้ว แต่ในกรณีที่ผู้สนใจลงทุนมีทำเลเอง เซเว่น-อีเลฟเว่น จะสำรวจวิเคราะห์ทำเลให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 2. จำเป็นต้องเปิดร้าน 24 ชั่วโมง หรือไม่
  จำเป็นต้องเปิด 24 ชั่วโมง เนื่องจาก เซเว่น-อีเลฟเว่น เป็นธุรกิจประเภทร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) จึงต้องอำนวยความสะดวกทุกๆ ด้าน ทั้งสินค้า ,สถานที่ ,เวลา , และการบริการที่กระชับและทันสมัย
 3. จำเป็นต้องอยู่ดูแลร้านด้วยตนเองหรือไม่ สามารถจ้างคน อื่นบริการได้หรือไม่
  จำเป็นครับ ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการได้รับการคัดเลือกจากบริษัท เพราะ เซเว่น-อีเลฟเว่นเล็งเห็นว่าร้าน เซเว่น-อีเลฟเว่น จะมีมาตรฐานร้านที่ดี รวมถึงการบริหารร้านอย่างประสิทธิภาพ จำเป็นที่เจ้าของร้านจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร้านด้วยตนเองอายุสัญญา
 4. ถ้าไม่มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก หรือธุรกิจประเภทนี้มา ก่อน จะประกอบธุรกิจร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ได้หรือไม่
  กว่า 70 % ของแฟรนไชส์ซี่ทั้งหมด ก็ไม่ใช่คนที่เคยทำธุรกิจหรือไม่ประสบการณ์มาก่อน ประกอบด้วยหลากหลายอาชีพ ทางเซเว่น-อีเลฟเว่น มีกระบวนการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านค้าปลีกที่มีระบบ เพื่อให้ความรู้และทักษะการประกอบธุรกิจก่อนเปิดร้านจริง รวมทั้งมีทีมงานที่ปรึกษาร้านคอยให้คำปรึกษา
 5. เจ้าของร้านต้องใช้เวลาดูแลร้านมากน้อยขนาดไหน
  ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารร้านของแต่ละท่านแต่โดยทั่วไปต้องอยู่ร้านเกือบทุกวัน โดยเฉพาะช่วงเปิดร้านใหม่ๆอาจใช้เวลาค่อนข้างมาก แต่ลดลงถ้าประสบการณ์มากขึ้น ดังนั้นท่านที่ตัดสินใจเข้ามาในธุรกิจนี้ต้องคิดว่านี่คือธุรกิจหลักที่จำเป็นต้องอาศัยการทุ่มเทสูง เพราะความรับผิดชอบ 24 ชั่วโมง
 6. เซเว่น-อีเลฟเว่นมีการพิจารณาคัดเลือกคนดำเนินการ อย่างไร
  เรามีขั้นตอนในการคัดเลือกกว่า 12 ขั้น ซึ่งเริ่มต้นจากให้ข้อมูลพื้นฐาน ด้านการลงทุนการดำเนินการจัดการบริหาร การพิจารณาผู้ดำเนินการ ขณะเดียวกันก็ยังมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยลงฝึกปฏิบัติงานในร้านจริง จนถึงการบริหารควบคุมค่าใช้จ่าย และมีการประเมินผล เมื่อผ่านตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดจึงมีการเซ็นสัญญาเพื่อเปิดร้าน รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน

 

ชื่อผู้ติดต่อ

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์

ที่อยู่

สำนักแฟรนไชส์
บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจในเครือ อาคาร CP Tower ชั้น 25 เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

โทร.

0-2711-7800

โทรสาร

-

อีเมล์

nutkamoltho@7eleven.co.th
Franchise@7eleven.co.th

เว็บไซต์

http://www.7eleven.co.th