|  หน้าหลัก   |   แฟรนไชส์คิออะไร?  |  ร้านต้นแบบ   |   หน้าที่ของผู้ลงทุน   |การเติบโตของแฟรนไชส์

|  ขั้นตอนการทำ |   ข้อได้เปรียบ   |   ข้อเสียเปรียบ   |

 

การเติบโตของแฟรนไชส์


จำนวนแฟรนไชส์ในเมืองไทยมีประมาณ 300 – 500 ราย เป็นแฟรนไชส์ของคนไทย 70% อีก 30% เป็นแฟรนไชส์ของต่างประเทศ ธุรกิจแฟรนไชส์ในเมืองไทยมีอัตราการเติบโตอย่างน้อย 20% ทุกปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนแฟรนไชส์ต่างประเทศ ที่เริ่มจะเข้ามาได้แก่ แฟรนไชส์ประเภทบริการ เช่น บริการเกี่ยวกับรถยนต์, บริการเกี่ยวกับบ้านและบริการในแนวที่แปลกใหม่มากขึ้น


การสร้างระบบงานแบบแฟรนไชส์นั้น สภาพการบริหารงานจะเป็นเสมือนหนึ่งเป้นการสร้างสาขาของบริษัทเอง ดังนั้น การบริหารการจัดการจะต้องเหมือนเป็นร้านค้าของบริษัทด้วย เพียงแต่การลงทุนเป็นของแฟรนไช์ซีเท่านั้น ดังนั้นการทำรูปแบบแฟรนไชส์ที่ต้องการดูแลที่ดีจึงต้องมีค่าใช้จ่ายและทีมงานที่เพียงพอ รวมถึงผลกำไรของบริษัทแม่ในการดูแลธุรกิจทั้งหมด

ดังนั้นธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ . . .

1.มีผู้ซื้อและขายแฟรนไชส์ เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฝ่าย ก็คือ แฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี ซึ่งมีการตกลงร่วมในการทำธุรกิจร่วมกัน

2. เครื่องหมายการค้า หรือ บริการ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบระบบธุรกิจ และใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ระบบการจัดการธุรกิจอาจจะเป็นเครื่องมือ หรือคิดสูตรขึ้นมาเอง ในการผลิตสินค้าหรือบริการ โดยมีมาตรฐานที่อยู่ในตราสินค้า Brand เดียวกัน

3. มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 อย่างคือ ค่าแรกเข้าในการใช้เครื่องหมายการค้า (Franchise Fee)
และค่าตอบแทนผลการดำเนินการ ( Royalty Fee

ประเภทของแฟรนไชส์
Product or Brand Franchise
เป็นระบบแฟรนไชส์ที่ให้สิทธิ เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแฟรนไชส์ซอร์ รวมถึงการให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายทางการค้าของผู้ผลิต

Business Format Franchise
เป็นระบบแฟรนไชส์ที่ให้สิทธิ เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแฟรนไชส์ซอร์ รวมถึงให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตเพื่อขายสินค้าหรือบริการ โดยมีการถ่ายทอดในวิธีการดำเนินธุรกิจแบบร้านมาตรฐาน

Conversion Franchise
เป็นระบบแฟรนไชส์ที่ให้สิทธิ เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแฟรนไชส์ซอร์ รวมถึงการให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายทางการค้าของผู้ผลิต โดยผู้ผลิตได้เปลี่ยนธุรกิจที่มีอยู่เดิมแล้วให้เปลี่ยนมาใช้ในรูปแบบใหม่