|  หน้าหลัก   |   แฟรนไชส์คิออะไร?  |  ร้านต้นแบบ   |   หน้าที่ของผู้ลงทุน   |การเติบโตของแฟรนไชส์

|  ขั้นตอนการทำ |   ข้อได้เปรียบ   |   ข้อเสียเปรียบ   |

 

ข้อได้เปรียบของการเข้าร่วมแฟรนไชส์

 

1.โอกาสแห่งความสำเร็จที่สูงขึ้น

แนวคิดของการทำแฟรนไชส์ (Franchising )คือ การดำเนินธุรกิจตามวิธีที่ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาของแฟรนไชส์ซอร์ ( Franchisor )มาเป็นเวลาแรมปีแล้ว ดังนั้น โอกาสของการประสบความสำเร็จในฐานะแฟรนไชส์ซี ( Franchisee ) จึงนับว่ามีสูงกว่าการประกอบธุรกิจอิสระของตนเองหลายเท่า จากการสำรวจโดยคณะกรรมการด้านผลิตภัณฑ์และมาตรฐานของสิงคโปร์ ( Singapore Productivity and Standards Board )ในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1994 พบว่า กว่า 90% ของแฟรนไชส์ซี ( Franchisee ) ซึ่งกำลังดำเนินธุรกิจในขณะนั้นแจ้งว่าการเข้าร่วมแฟรนไชส์ ( Franchise ) สามารถทำให้ธุรกิจดีขึ้น

 

2. ย่นระยะเวลาการเรียนรู้

แฟรนไชส์ซีจะได้รับประโยชน์จากการรวบรวมความเชี่ยวชาญและความรู้นี้จากแฟรนไชส์ซอร์ ดังนั้น จึงเป็นการประหยัดระยะเวลาไปเป็นอันมากในการเรียนรู้ว่าควรจะดำเนินธุรกิจอย่างไร เพราะการทำแฟรนไชส์ก็คือการสอนให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่ท่านผู้ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเดิมได้ทำมาจนประสบความสำเร็จ เพื่อว่าเขาจะสามารถเริ่มต้นได้รวดเร็วดีขึ้น ไม่เกิดการลองผิดลองถูกสำเร็จได้ง่าย รูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการต่างๆ ในการดำเนินการ หรือรวมเรียกว่าระบบของธุรกิจ ( Business Systems ) นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถเขียนและอธิบายออกมาได้ละเอียด เป็นขั้นตอนในรูปของคู่มือ เพื่อที่แฟรนไชส์ซีจะสามารถทำความเข้าใจหาความรู้หรือทบทวนได้ ทั้งนี้ก็ย่อมมั่นใจได้ว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าแน่นอน

3. เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการยอมรับ

ตราสินค้าหรือบริการ หรือเครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอร์ ( Franchisor ) นั้น โดยทั่วไปแล้วย่อมเป็นที่คุ้นเคยของผู้บริโภคมาเป็นเวลานาน ดังนั้น แฟรนไชส์ซี ( Franchisee ) จะได้รับประโยชน์จากการที่เครื่องหมายการค้าได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นที่เรียบร้อย

4. การประหยัดต่อขนาดจากการซื้อทีละมากๆ

เมื่อมีการทำแฟรนไชส์ ( Franchising ) แฟรนไชส์ซีสามารถรวบรวมความต้องการสั่งซื้อสินค้าเข้าด้วยกันและเพิ่มอำนาจการต่อรองของตน ทำให้สามารถซื้อสินค้าและบริการในต้นทุนที่ถูกลงได้

5. การโฆษณาและสนับสนุนการขายร่วมกัน

ที่แฟรนไชส์ต่างๆทำได้ ทั้งๆที่การลงทุนในแต่ละสาขาและรายได้ของสาขาก็อาจมีขนาดใกล้เคียงกันด้วยเหตุที่การขยายตัวของแฟรนไชส์อยู่ภายใต้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าเดียวกัน และเมื่อมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนสาขาต่างๆที่มีเพิ่มขึ้นจากการลงทุนของแฟรนไชส์ซี ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการร่วมระบบ ทำให้ความได้เปรียบในเรื่องของการต่อรอง การลงทุนด้านการโฆษณา สามารถส่งผลให้แก่ระบบได้โดยง่าย ก่อให้เกิดทั้งภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีกว่า ร้านค้าอิสระโดยทั่วไป ในทำนองเดียวกันแฟรนไชส์ซีสามารถรวบรวมทรัพยากรเข้าด้วยกันเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายร่วมกันในต้นทุนที่ต่ำได้ นอกจากนี้ การมีแฟรนไชส์ยังเป็นผลดีต่อการนำเสนอภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งและสอดคล้องกัน ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการจากแฟรนไชส์ซี

 

6. การถ่ายโอนความเชี่ยวชาญ

แฟรนไชส์ซอร์จะให้ความสนใจกับการถ่ายทอดความรู้ต่อแฟรนไชส์ซี เพื่อส่งเสริมความสำเร็จ เนื่องจากความสำเร็จและผลกำไรของแฟรนไชส์ซอร์ย่อมเกี่ยวโยงกับความสำเร็จของแฟรนไชส์ซีโดยตรง

7. การฝึกอบรม

แฟรนไชส์ซี ( Franchisee ) ย่อมได้รับการฝึกอบรมและแนะแนวทางจากแฟรนไชส์ซอร์ ( Franchisor ) เพื่อช่วยส่งเสริมให้ประกอบการได้ดีขึ้น

8. บริการช่วยเหลือจากแฟรนไชส์ซอร์ ( Franchisor )

แฟรนไชส์ซี ( Franchisee ) สามารถขอรับการบริการช่วยเหลือจากแฟรนไชส์ซอร์ ( Franchisor ) ได้ในต้นทุนที่ต่ำ