จัดทำโดย

น.ส.วริวรรณ วโรรส ม.6/2 เลขที่ 5

น.ส. รุ่งนภา ไพฑูรย์วงค์ ม.6/2 เลขที่ 6

น.ส.ภัทร์นฤน ตรีรัตนชาติ ม.6/2 เลขที่ 8

 

คุณครูที่ปรึกษา

คุณครู วีรศักดิ์ เตชมหานนท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย