ข้อมูล/สารสนเทศ (data/information)
     ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สถานที่ สิ่งของต่างๆ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมเอาไว้ และสามารถเรียกมาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง ข้อมูลจึงจำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องแม่นยำ


รูปที่ A แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศ
ที่มา : http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/IT/technof2.htm


รูปที่ B ตัวอย่างระเบียนประวัติของนักเรียน
ที่มา : http://202.28.94.55/web/322103/2551/work1/g151/index3.htm

     ข้อความจากระเบียนประวัติของนักเรียนจากรูปที่ B ทำให้ทราบว่า นพดล เวียงลอ เป็นนักเรียนชาย เกิดวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 ดังนั้นข้อความ นพดล เวียงลอ เป็นนักเรียนชาย เกิดวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 ที่อยู่บนระเบียนประวัตินักเรียนจึกเรียกว่าข้อมูล
     ถ้ามีการนำข้อมูลเกี่ยวกับปีเกิดของนักเรียนทั้งโรงเรียนจากระเบียนประวัติไปแจกแจงตามปีเิกิด ตามรูปที่ C

รูปที่ C การแจกแจงข้อมูลปีเกิดของนักเรียนทั้งโรงเรียน
ที่มา : http://202.28.94.55/web/322103/2551/work1/g151/index3.htm

     จำนวนนักเรียนที่ได้จากการแจกแจงข้อมูลตามปีเิกิดจะเป็นสารสนเทศที่เิกิดจากการนำข้อมูลไปประมวลผล

     สารสนเทศ หมายถึงสิ่งที่ได้จากการนำเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สารสนเทศจึงมีความหมายถึงข้อมูลที่ผ่านการคัดเลือกสรรให้เหมาะกับการใช้งานให้ทันเวลา และอยู่ในรูปแบบที่ใช้ได้ สารสนเทศที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ดี การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี เช่น อาจจะมีการกำหนดให้ผู้ใดบ้างเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลได้ ข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องมีระบบขั้นตอนการควบคุม กำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขหรือการกระทำกับข้อมูลว่าจะกระทำได้โดยใครบ้าง นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บไว้แล้วต้องไม่เกิดการสูญหายหรือถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจ
 
แหล่งข้อมูล : http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/IT/technof2.htm
                   : หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์, กระทรวงศึกษาธิการ
กลับ เมนู