คำแนะนำก่อนการใช้งานบทเรียน เรื่อง  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

    ความหมายของปุ่มการใช้งาน


  1. ปุ่ม  เมื่อคลิกแล้วจะกลับไปหน้าหลักหรือหน้า homepage


   2. ปุ่ม จะแสดงบทเรียน และเนื้อหาต่างๆ


   -  แนะนำระบบเครือข่าย
   -  อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
   -  วิธีการติดตั้งไดรเวอร์การ์ด LAN
   -  การกำหนดค่าเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
   -  การทดสอบระบบเครือข่าย
   -  การแชร์ข้อมูล
   -  การแชร์อุปกรณ์ต่างๆ
   -   เครือข่ายขนาดใหญ่


   3. ปุ่ม เมื่อคลิกแล้วจะแสดงผลเกี่ยวกับผู้จัดทำเว็บไซต์

 

คำอธิบายการทำแบบทดสอบ


    1.  แบบทดสอบมี 20 ข้อ แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก

    2.  ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเมื่อคลิกแล้วจะมี Pop Up
        แจ้งผลการตอบคำถามในแต่ละข้อ

    3.  ทำครบทุกข้อแล้วคลิกที่ปุ่มประเมิณผลการทดสอบ

    4.  จะมี  Pop Up  แจ้งว่าผู้ทำแบบทดสอบได้รับคะแนนคุณภาพเท่าไรถ้าหากคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ         ต้องไปศึกษาบทเรียนใหม่ แล้วกลับมาทำข้อสอบหลังเรียนด้วยนะค
รับ