การต่อสาย UTP

    การต่อสาย UTP  จะมีวิธีต่ออยู่ 2 แบบคือ  การต่อแบบไขว้ และต่อแบบตรง  โดยที่การต่อแบบไขว้จะใช้สำหรับการต่อเครื่อง 2 เครื่องเข้าด้วยกัน  และการต่อแบบตรงจะเป็นการต่อเครื่องทุกเครื่องเข้ากับ ฮับ ซึ่งจะมีวิธีการต่อสายแต่ละแบบดังนี้

 

 วิธีการต่อสายแบบไขว้

     การต่อสายแบบไขว้จะมีวิธีการเรียงสายอยู่ 2 วิธี คือ การต่อไขว้ขนาดความเร็ว 10 Mb และขนาดความเร็ว 100 Mb ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างการเรียงสายแบบไขว้ขนาดความเร็ว 10 Mb จะมีวิธีการเรียงสายโดยไขว้สายที่ 1่กับสายที่ 3 และสายที่ 2 กับสายที่ 6 ดังภาพต่อไปนี้


ที่มารูปภาพ: http://cafe.chonburi.org/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=16

 

     สำหรับการต่อแบบไขว้ขนาดความเร็ว 100 Mb การต่อแบบนี้จะต้องใช้สายระดับ CAT 5 ไม่สามารถใช้สายที่ต่ำกว่านี้ได้ วิธีการต่อสายแบบนี้สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีความเร็ว  10 Mb ก็ได้  โดยวิธีการเรียงสายแบบนี้จะคล้ายกับวิธีการเรียงสาย ขนาด 10 Mb แต่จะต้องไขว้สายที่ 4 กับสายที่ 7 และสายที่ 5 กับสายที่ 8 เพิ่มขึ้นด้วยดังภาพตัวอย่างต่อไปนี้


ที่มารูปภาพ: http://cafe.chonburi.org/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=16