การตรวจสอบสายด้วยมิเตอร์

1.  ต่อสายทั้งสองกับตัวมิเตอร์ โดยให้สายสีแดงอยู่ทางด้านขั้วบวกและสายสีดำอยู่ทางด้านขั้วลบ

2.  ปรับระดับแรงไฟมาอยู่ที่ X10K

ที่มารูปภาพ: http://www.measuretronix.com/back/images/announce/rapport337250w.jpg

3. นำขั้วที่อยู่ปลายสายของมิเตอร์ไปแตะกับส่วนที่เป็นโลหะของสาย LAN ตัวอย่างนี้เป็นสาย UTPโดยจะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นำขั้วของสายมิเตอร์  ์ อีกเส้นไปแตะกับส่วนที่เป็นโลหะของสาย LAN อีกด้านหนึ่ง โดยให้เอาแตะกับสายเส้นเดียวกัน เช่น หากขั้วบวกของมิเตอร์แตะกับสายLAN เส้นสีเขียว ก็ให้เอาขั้วลบของมิเตอร์แตะกับสาย LAN เส้นสีเขียวของอีกด้าน เป็นต้น 

4.  หากเข็มวัดไฟกระดิก  ก็แสดงว่าสายเส้นนั้นใช้ได้  ให้ทดสอบเช่นนี้กับสายเส้นอื่นๆให้ครบทั้ง 8 เส้น หากทดสอบกับสายในทั้ง 8 เส้นแล้วใช้ได้ทุกเส้น
ก็แสดงว่าสาย LAN เส้นนั้นใช้งานได้

ที่มารูปภาพ: http://www.hs8jyx.com/images/article/403.jpg

5.  แต่หากเป็นการทดสอบสาย Coax ให้นำสายมิเตอร์ไปแตะกับเข็มที่อยู่ตรงหัวทั้ง 2 ด้านก็จะทราบได้ว่า สายเส้นนั้นดีหรือไม่