การเปิดใช้งานโปรแกรมจากปุ่ม Start

ในการเปิดใช้งานโปรแกรม หรือ เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ นั้น สามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีโดยทั่วไปที่นิยม คือ จะใช้ปุ่ม   ซึ่งภายในปุ่ม Start แบบใหม่ของ Windows XP Home Edition ได้จัดให้มีสิ่งต่างๆ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้งานไว้อย่างครบถ้วน และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจะแสดงส่วนประกอบต่างๆ ดังรูปต่อไปนี้

ตัวอย่างการเปิดโปรแกรมจากปุ่ม Start โดยจะเปิดโปรแกรม Paint ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดรูปและตกแต่งภาพ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. คลิกปุ่ม  บนแถบงาน (Taskbar) หรือ กดแป้น <Ctrl> + <Esc>

  2. เลือก All Programs จะปรากฏโปรแกรมทั้งหมด

  3. เลือก Accessories จะปรากฏเมนูย่อย

  4. เลือกโปรแกรม Paint

  5. โปรแกรมที่เลือกจะเปิดขึ้นมา

  6. ให้สังเกตที่แถบงาน (Taskbar) จะปรากฏปุ่มแสดงชื่อโปรแกรมที่เปิดใช้งานด้วย


    Back      Home      Next